Statkraft medverkar i ålprojekt – vattenföringen kan variera nedströms Laholms kraftverk

03.07.2017 10.07 | pressrelease

Statkraft deltar i ål-projektet FORMAS med målet att öka ålyngels överlevnad. Årets ålförsök vid Laholms kraftstation är nu i full gång. Det här kan märkas exempelvis för dem som fiskar nedströms i Lagan. Testerna pågår till och med fredagen den 7 juli.

Under 2016 utfördes försök vid Laholms odlingsbassänger med ramper som ålen skulle ta sig upp på. Nu utförs samma tester i kraftstationens turbinutlopp med hjälp av flytande ramper.

Genom åtgärdsinriktade studier av ålyngel ska man utvärdera effektiva lösningar för uppströmspassage, habitatkrav för hög överlevnad, samt vandringsmönster. Allt för att hitta nödvändiga verktyg för att uppnå både ekologiskt och samhällsekonomiskt hållbar vattenkraft.

Ålen är beroende av att kunna vandra mellan hav och vattendrag. Detta för att kunna fullfölja sin livscykel med reproduktion i Sargassohavet, vandring till Europas sötvattensystem, för att upp till 20 år senare simma tillbaka till Sargassohavet som lekmogen ål.

För bästa resultat i ålförsöken kommer det nu ske vattentappning ett par timmar på natten vid Laholms kraftstation. Detta eftersom projektet önskar så normala förutsättningar som möjligt, det vill säga strömmande vatten nattetid vid en kraftstation. Detta kan innebära att kraftstationen kan behöv startas senare eller stoppas ett par timmar på dessa dagar eftersom det annars inte finns tillräckligt med vatten i Lagan.

Det här kan märkas exempelvis för dem som fiskar nedströms i Lagan. Testerna pågår till och med fredagen den 7 juli.

För mer information kontakta: Eva Berg, kommunikatör, Statkraft, 076-7717608.