Starkt resultat tack vare ovanligt kall vinter

17.02.2011 08.00 | pressrelease

Logotype for Q4 2010

(Oslo, 17 februari 2011) Historiskt låga vintertemperaturer med högre elpriser kombinerat med en bra och effektiv disponering av vattenmagasinen, gav Statkraft ett underliggande1 rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 5 401 miljoner norska kronor under fjärde kvartalet 2010, jämfört med 4 484 miljoner för samma period i fjol. Underliggande resultat före skatt landade på 5 371 miljoner norska kronor, vilket innebär en ökning från 3986 miljoner under fjärde kvartalet 2009.

Statkraft AS – fjärde kvartalet och preliminärt årsresultat för 2010

Totalt för år 2010 blev underliggande EBITDA 15 030 miljoner norska kronor, jämfört med 12 582 miljoner under 2009. Det underliggande resultatet före skatt hamnade på 13 861 miljoner norska kronor jämfört med 10 654 miljoner under fjolåret. Det starka resultatet beror på att fjolåret var det kallaste på 70 år och att vattenflödena låg under det normala i officiella mätningar. Kraftmarknaden påverkades också av längre perioder med reducerad kapacitet vid de svenska kärnkraftverken.

– Statkraft har bidragit med en hög elproduktion under perioder med hög efterfrågan. Två ovanligt kalla vintrar i rad, kombinerat med lägre flöden till vattenmagasinen än normalt, har emellertid lett till att Statkraft räknar med en lägre vattenkraftproduktion under 2011, säger koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

Under fjärde kvartalet var det genomsnittliga systempriset på den nordiska marknaden 62,0 EUR/MWh (36,6). Priserna under 2010 låg totalt sett betydligt högre än under 2009 och hamnade på 53,1 EUR/MWh (35,0). På den tyska marknaden låg det genomsnittliga spotpriset under fjärde kvartalet på 51,4 EUR/MWh (38,7) och på 44,6 EUR/MWh (38,9) för året.

– Statkraft har under 2010 nått fler viktiga milstolpar och är väl rustade för stark tillväxt inom miljövänlig och flexibel energiproduktion. Tillskottet av eget kapital på 14 miljarder norska kronor i december, visar att ägaren, dvs. staten, har stort förtroende för Statkrafts strategi, säger Rynning Tønnesen.

Koncernens samlade elproduktion för fjärde kvartalet låg på 18,0 TWh (17,8 TWh). Vattenkraftproduktionen var något högre än under fjärde kvartalet 2009, medan gaskraftproduktionen låg något lägre. Statkraft producerade totalt 57,4 TWh under 2010, dvs. i storleksordning med fjolårets produktion på 57,0 TWh. Produktionen varierade avsevärt under årets månader med en produktion i januari, februari och december betydligt över det normala. Vid utgången av året låg den totala nivån i vattenmagasinen i Norden 36 % under normal nivå enligt norska energimyndigheten (NVE).

Statkrafts rörelseintäkter uppgick till 8939 miljoner norska kronor brutto (8 157 miljoner) under fjärde kvartalet och till 29 252 miljoner (25 675 miljoner) för året. Det redovisade bokslutet är färgat av betydande engångsposter och orealiserade värdeförändringar och det bokförda resultatet för 2010 slutade på 7 451 miljoner norska kronor (7 716 miljoner) efter skatt.

MNOKQ4 2010Q4 2009Förändring
Rörelseintäkter brutto 8939 8157 +10 %
Underliggande1 EBITDA 5401 4484 +20 %
Underliggande1 rörelseresultat 4767 3770 +26 %
Underliggande1 resultat före skatt 5371 3986 +35 %
Underliggande1 resultat efter skatt 3662 2741 +34 %
Nettokassaflöde från drift 2702 2443 +11 %
Räntebärande skuld (brutto) 40 486 45 660 -11 %
Likvida medel 20 052 6 663
Pris Nord Pool (EUR/MWh) 62,0 36,6 +69 %
Pris EEX (EUR/MWh) 51,4 38,7 +33 %
Gaspris TTF (EUR/MWh) 20,7 10,4 +99 %
Produktion (TWh) 18,0 17,8 +1 %

* Med justering för orealiserade värdeförändringar och betydande engångsposter.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Q4/2010 Statkraft AS - Kvartalsrapport 0,6MB .PDF
Q4/2010 Presentation 0,9MB .PDF
Q42010 Statkraft AS - Nøkkeltall 0,1MB .XLS