Statkraft – fjärde kvartalet och preliminärt årsresultat för 2009

18.02.2010 08.00 | pressrelease

Q4 2009

(Oslo, 18 februari 2010) Lägre elpriser och minskad produktion i Norge ledde till att Statkrafts underliggande1 rörelseresultat för 2009 sjönk till 9 947 miljoner norska kronor (12 029 MNOK för helåret 2008) och 3 770 MNOK under fjärde kvartalet (4 072 MNOK fjärde kvartalet 2008). Underliggande resultat före skatt uppgick till 10 654 MNOK (11 960 MNOK) respektive 3 986 MNOK under fjärde kvartalet (3 541 MNOK).

– 2009 präglades av kraftigt sänkta elpriser orsakade av oron i världsekonomin. Statkraft valde att anpassa sig till marknaden genom att producera mindre i Norge än under 2008 då elpriserna, precis som våra resultat, var rekordhöga. I ljuset av detta är resultatet för 2009 acceptabelt, säger Statkrafts koncernchef Bård Mikkelsen.

– Vi hade även en mycket hög aktivitetsnivå i organisationen, bland annat med integrering av nya ägarandelar. Samtidigt tog flera projekt avgörande steg mot förverkligande. Detta garanterar koncernen en solid plattform för vidare tillväxt. Nivån på satsningen hänger emellertid på om norska staten är villig att dels stärka Statkrafts eget kapital, dels förändra utdelningspolicyn, säger Mikkelsen.

På årsbasis föll det genomsnittliga nordiska systempriset med 22 procent till 35,0 EUR/MWh (44,7). Det genomsnittliga spotpriset på den tyska marknaden (EEX) sjönk med 41 procent till 38,9 EUR/MWh (65,8). Nedgången beror i huvudsak på lägre efterfrågan inom industrin och sänkta råvarupriser på kontinenten. Mot slutet av fjärde kvartalet steg priserna till följd av låga temperaturer och högre bränslepriser. Snittpriserna för fjärde kvartalet blev trots detta lägre än fjolårets, med 36,6 EUR/MWh (50,8) i Norden respektive 38,7 EUR/MWh (68,0) i Tyskland.

Inlemmandet av ny verksamhet från byteshandeln med E.ON AG, i kombination med konsolideringen av SN Power som dotterbolag, ledde till att rörelseintäkterna ökade till 25 675 MNOK (25 061 MNOK) brutto. Sjunkande elpriser, lägre produktion och en ökad kostnadsbas medförde emellertid ett lägre rörelseresultat. Det underliggande resultatet efter skatt uppgick till 5 746 MNOK (8 097 MNOK) och 2 187 MNOK (2 918 MNOK) under fjärde kvartalet.

Koncernen producerade 17,8 TWh under fjärde kvartalet (15,2) och 56,9 TWh under hela året (53,4). Den norska vattenkraftproduktionen blev betydligt lägre till följd av lägre elpriser och minskad efterfrågan, medan det nytillkomna innehavet ledde till ökad produktion. Vindkraftproduktionen låg på samma nivå som 2008 medan gasproduktionen ökade något.

Det redovisade bokslutet är färgat av betydande orealiserade värdeförändringar och engångsposter och det ojusterade årsresultatet för 2009 uppgick till 7 716 MNOK efter skatt (33 262 MNOK) respektive 1 777 MNOK under fjärde kvartalet (28 663 MNOK).

Nyckeltal

NOK milj.20092008Förändring
Bruttointäkter 25 675 25 061 +2 %
Underliggande EBITDA 12 582 13 888 -9 %
Underliggande EBIT 9 947 12 029 -17 %
Underliggande resultat före skatt 10 654 11 960 -11 %
Underliggande resultat efter skatt 5 746 8 097 -29 %
Kassaflöde 7 781 9 880 -21 %
Nettoinvesteringar 4 678 3 046 +54 %
Räntebärande skuld 45 660 40 791 +12 %
Pris Nord Pool (EUR/MWh) 35,0 44,7 -22 %
Pris EEX (EUR/MWh) 38,9 65,8 -41 %
Produktion (TWh) 56,9 53,4 +7 %

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.