Statkraft AS – första kvartalet 2010

20.05.2010 08.00 | pressrelease

Logotype for Q1 2010

Ökad elproduktion och högre elpriser.

(Oslo, 20 maj 2010) Statkrafts underliggande(1) rörelseresultat låg under första kvartalet 2010 på 5 493 miljoner norska kronor (3 943 miljoner), medan det underliggande resultatet före skatt uppgick till 5 375 miljoner norska kronor (3 485 miljoner)(2). Bakgrunden till resultatet är ökad efterfrågan på elkraft och högre elpriser i Norden jämfört med samma period 2009. Nivåerna i magasinen är lägre än normalt, vilket bådar för en minskad produktion framöver.

– Resultatet är ett kvitto på hur Statkraft anpassar sig till en ombytlig marknad. Under 2009 producerade vi relativt lite energi som följd av konjunkturnedgången inom den energikrävande industrin. Mellan december i fjol och februari i år producerade vi dock en bra bit över det normala på grund av kylan och stor efterfrågan på elkraft kombinerat med högre elpriser, säger koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

– Hög produktion och torrt väder har emellertid lett till lägre nivåer i magasinen än normalt. Vi kommer därför att spara in på vattnet framöver och räknar med lägre produktion på kort sikt, säger Rynning-Tønnesen.

Under årets första kvartal producerade Statkraft 18,4 TWh (17,1). Gaskraften bidrog till att produktionen ökade medan produktionen från vattenkraftverken låg på samma nivå som under samma period i fjol. Trots detta var vattenkraftproduktionen i januari och februari betydligt högre än normalt. Detta i kombination med torr väderlek har lett till lägre nivåer i magasinen. Från mars månad steg temperaturen och efterfrågan sjönk, samtidigt som två svenska kärnkraftverk togs i drift igen. Statkrafts vattenkraftproduktion gick därför ned under mars.

Vid utgången av mars månad låg den totala nivån i vattenmagasinen i Norden på 62,7 % av normalnivå, motsvarande 27,9 TWh.

Det genomsnittliga systempriset på den nordiska marknaden var betydligt högre under första kvartalet än under motsvarande period 2009 och slutade på 59,8 EUR/MWh (38,2). Samtidigt var det genomsnittliga spotpriset på den tyska marknaden lägre under första kvartalet och landade på 41,1 EUR/MWh (47,4).

Statkrafts rörelseintäkter låg på 10 507 miljoner norska kronor brutto (8 031 miljoner) under kvartalet. Det redovisade bokslutet är färgat av orealiserade värdeförändringar och engångsposter. Det ojusterade resultatet för första kvartalet 2010 uppgick till 7 492 miljoner norska kronor före skatt (4 348 miljoner) respektive 4 532 miljoner norska kronor efter skatt under fjärde kvartalet (2 723 miljoner).

(1) Med justering för orealiserade värdeförändringar och betydande engångsposter.
(2) Siffror inom parentes visar jämförbara tal för motsvarande period 2009.

Finansiella nyckeltal

NOK milj.1:a kv. 20102:a kv. 2009
Bruttointäkter 10 507 8 031
Underliggande EBITDA 6 133 4 607
Underliggande rörelseresultat 5 493 3 943
Underliggande resultat före skatt 5 375 3 485
Underliggande resultat efter skatt 2 955 1 786
Kassaflöde 8 886 6 653
Nettoinvesteringar 457 557
Räntebärande skuld 45 283 42 897
Likvida medel 11 950 9 627
Pris Nord Pool (EUR/MWh) 59,8 38,2
Pris EEX (EUR/MWh) 41,1 47,4
Gaspris (EUR/MWh) 13,9 17,5
Produktion (TWh) 18,4 17,1

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi. Koncernen utvecklar och producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar även havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Genom ägarskap i andra bolag levererar man el och värme till cirka 600 000 kunder i Norge. Koncernen hade under 2009 en omsättning på 26 miljarder norska kronor. Statkraft har 3 400 medarbetare i över 20 länder.