Statkrafts resultat för fjärde kvartalet och preliminärt resultat för 2008 - Tidernas bästa resultat

26.02.2009 08.00 | pressrelease

(Oslo, 26 februari 2009) Statkrafts resultat efter skatt för 2008 uppgår till 33 262 miljoner NOK (6632 miljoner NOK) , medan det underliggande resultatet efter skatt uppgår till 8097 miljoner NOK (7030 miljoner NOK). För det fjärde kvartalet blev resultatet efter skatt 28 663 miljoner NOK (2529 miljoner NOK), och det underliggande kvartalsresultatet efter skatt blev 2918 miljoner NOK (2986 miljoner NOK).

– Siffrorna för 2008 visar på en rekordstor vinst. Det goda resultatet beror dels på vinsten som bytesaffären med E.ON AG medfört, men även det underliggande resultatet är bättre än någonsin tidigare. Orsakerna till detta är högre elpriser, ökad produktion och goda resultat inom området prissäkring. De anställda har gjort en utomordentlig insats under ett år som varit ovanligt hektiskt för koncernen, säger koncernchef Bård Mikkelsen.

– Genom bytesaffären med E.ON AG har koncernen stärkt sin position som en flexibel och miljövänlig elleverantör på den nordiska och den europeiska marknaden, och vi är nu störst i Europa på förnybar energi, fortsätter Bård Mikkelsen.

Avtalet med E.ON AG har inneburit en ökning av det bokförda värdet i koncernen, som redovisar en total vinst på 25,6 miljarder NOK. Eftersom avtalet avser ett byte av tillgångar fick det en begränsad effekt på likviditeten.

Koncernens rörelseintäkter brutto uppgår till 8339 miljoner NOK för det fjärde kvartalet (6644 miljoner NOK). Ackumulerade rörelseintäkter brutto för hela året uppgår till 25 061 miljoner NOK (17 619 miljoner NOK). Detta motsvarar en ökning på 42 %, och är en konsekvens av ökad produktion och betydligt högre elpriser än under 2007.

Under 2008 steg elpriserna på den nordiska marknaden. Det genomsnittliga systempriset steg från 27,9 EUR/MWh till 44,7 EUR/MWh, en ökning på 60 %, och den totala produktionen för koncernen var 53,4 TWh (44,9 TWh), vilket motsvarar en ökning på 19 %.

Det underliggande rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4072 miljoner NOK (3143 miljoner NOK). För hela året var det underliggande rörelseresultatet 12 029 miljoner NOK (7981 miljoner NOK). Detta innebär en förbättring på 30 % respektive 51 % jämfört med året innan.

Viktiga händelser under kvartalet och framtidsutsikter

Den 31 december 2008 tecknade Statkraft ett avtal med E.ON AG, som innebar att E.ON AG tog över ett vattenkraftverk i Sverige och Statkrafts aktiepost på 44,6 % i E.ON Sverige AB, i utbyte mot tillgångar och 4,17 % av aktierna i E.ON AG. Transaktionens totala värde uppgick till omkring 44 miljarder NOK och gav Statkraft en bokförd vinst för det fjärde kvartalet på 25 591 miljoner NOK. Transaktionen hade en begränsad effekt på likviditeten. Genom dessa avtal är Statkraft nu Europas största producent av förnybar energi.

I oktober ingick Statkraft och Boliden Odda två långtidslöpande, kommersiella industrikraftavtal för perioden 2009–2030. De omfattar elleveranser på totalt ca 20 TWh och är därmed de största industrikraftavtalen Statkraft ingått sedan 1998. Bolaget befäster på detta sätt sin ställning som den största och viktigaste elleverantören till den kraftkrävande industrin i Norge. Enligt avtalen kommer Statkraft att överta Boliden Oddas aktier i AS Tyssefaldene och äger därmed 60,17 % av kraftbolaget. Avtalen träder i kraft så snart samtliga kvarvarande formaliteter, inklusive skattefrågor, har blivit lösta.

I oktober startade produktionen i det nya vattenkraftverket Leirfossene i Trondheim. Det ersätter två gamla kraftverk och den årliga produktionen kommer att öka från 150 GWh till 193 GWh.

I november enades Statkraft AS och Norfund om en ny ägarstruktur för SN Power. Som ett resultat av detta steg Statkrafts aktieinnehav till 60 % av bolaget. Dessutom omförhandlades optionsavtalet på så sätt att Statkraft fick en option på att fram till 2015 köpa ytterligare aktier till marknadspris, med ett tak på 67 % av aktierna. Norfund fick å sin sida en option på att under samma period helt eller delvis sälja sina övriga andelar i bolaget. Parallellt med detta bildades ett företag för verksamheten i Afrika och Mellanamerika, som ägs av Norfund tillsammans med SN Power. Avtalet började gälla den 13 januari 2009.

I december tecknade Statkraft och den österrikiska energikoncernen EVN ett koncessionsavtal för vattenkraftutbyggnad i Albanien. Genom ett gemensamägt bolag planeras tre kraftverk att byggas, med en total installerad effekt på 340 MW och en förväntad årlig produktion på 1 TWh.

För att kunna genomföra sin tillväxtstrategi inom miljövänlig och flexibel elproduktion presenterade Statkrafts ledning i februari 2009 ett förslag till ägaren – norska staten – som innebär en förstärkning av det egna kapitalet med åtta miljarder NOK och ändringar i reglerna som styr vinstutdelning.

Höga vattennivåer i kraftverksdammarna vid årets början och nederbördsnivåer över de normala gör att läget i den nordiska regionen är stabilt ur resurssynpunkt. De genomsnittliga systempriserna var betydligt högre 2008 jämfört med 2007, men terminspriserna indikerar en något lägre prisnivå framöver. Detta gör i kombination med den utökade produktionskapaciteten som avtalet med E.ON medför att läget ser ljust ut, med goda förutsättningar för en relativt stor elproduktion under 2009 – och för en fortsatt ökning av intäkterna i den löpande elförsäljningen. Det råder dock stor osäkerhet både beträffande den fortsatta utvecklingen av elpriserna och om det hydrologiska resursläget. Både pris och efterfrågan på energi väntas sjunka på kort till medellång sikt till följd av finanskrisen. De långsiktiga konsekvenserna är dock svårare att överskåda.

1)Siffrorna inom parentes visar motsvarande siffror för 2007.
2)Justerat för orealiserade värdeändringar och väsentliga engångsposter i koncernen och i intressebolagen.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 25,1 miljarder NOK och ett underliggande resultat efter skatt på 8,1 miljarder NOK. Statkraft har närmare 3 000 medarbetare i mer än 20 länder.