Minskad produktion men ökade intäkter

18.08.2009 08.00 | pressrelease

(Oslo, 18 augusti 2009) Statkraftkoncernens brutto rörelseintäkter ökade med 8 procent under första halvåret. Ökningen kan främst tillskrivas tillskottet från de kraftverk som övertogs från E.ON AG vid årsskiftet. De ökade intäkterna blev dock mindre än väntat jämfört med motsvarande period förra året, till följd av den kraftiga nedgången av de tyska elpriserna. Den minskade gaskraftproduktionen i Tyskland sammanföll med en minskning av intäkterna från den norska vattenkraften, vilket orsakade ett svagare underliggande resultat.

Statkraft – andra kvartalet 2009 Statkrafts EBITDA, korrigerat för orealiserade värdeförändringar och väsentliga engångsposter, uppgick till 6 654 miljoner NOK för första halvåret (6 794 miljoner NOK)1, en minskning med 2 procent i förhållande till motsvarande period 2008. Underliggande EBITDA för andra kvartalet var 2 047 miljoner NOK (2 503 miljoner NOK).

Resultatet efter skatt under första halvåret uppgick till 3 293 miljoner NOK (3 218 miljoner NOK) och resultatet under andra kvartalet var 570 miljoner NOK (minus 585 miljoner NOK). Korrigerat för orealiserade värdeförändringar och väsentliga engångsposter var resultatet efter skatt 3 326 miljoner NOK under första halvåret (4 513 miljoner NOK) och 1 540 miljoner NOK under andra kvartalet (1 570 miljoner NOK).

– Statkraft har under det första halvåret stärkt sin position som Europas ledande aktör inom förnybar energi och lagt grunden för ytterligare tillväxt. Vi har ingått flera stora avtal om bland annat havsbaserad vindkraft i Storbritannien och vattenkraft i sydöstra Europa, säger koncernchef Bård Mikkelsen.

Elpriserna på den nordiska marknaden låg under det första halvåret i nivå med priserna under motsvarande period 2008, medan priserna på den tyska marknaden låg på en betydligt lägre nivå. Det genomsnittliga nordiska systempriset hamnade på 36,1 EUR/MWh (36,4 EUR/MWh) och det genomsnittliga tyska spotpriset var 39,9 EUR/MWh (61,0 EUR/MWh) under årets sex första månader.

Koncernen producerade 10,2 TWh under andra kvartalet (12,1 TWh), och 27,3 TWh under första halvåret (27,7 TWh). Vattenkraftproduktionen ökade under halvåret till följd av konsolideringen av SN Power som dotterbolag från den 13 januari och de nya kraftverk som tillkommit genom bytesaffären med E.ON AG. Den norska vattenkraftproduktionen sjönk dock till följd av mindre vattenflöde. Även gaskraftproduktionen i Tyskland minskade, då det under en period inte varit lönsamt att producera på grund av minskad efterfrågan på el – något som i sin tur kan tillskrivas finanskrisen.

Koncernens brutto rörelseintäkter uppgick till 4 898 miljoner NOK för andra kvartalet (4 781 miljoner NOK). De sammanlagda brutto rörelseintäkterna för halvåret uppgick till 12 929 miljoner NOK (11 945 miljoner NOK), vilket innebär en ökning med 8 procent. Ökningen beror i första hand på nya tillgångar från bytesaffären med E.ON AG.

Det underliggande rörelseresultatet var 1 420 miljoner NOK för det andra kvartalet (2 054 miljoner NOK), och 5 363 miljoner NOK för första halvåret (5 892 miljoner NOK). Det motsvarar en nedgång på 31 procent respektive 9 procent.

Viktiga händelser under kvartalet

Statkraft och Boliden Odda har ingått ett omfattande avtal som tecknades under andra kvartalet och trädde i kraft den 1 juli. Avtalet innebär bland annat att Statkraft och Boliden Odda ingått två långsiktiga industrienergiavtal för perioden 2009 till 2030. Leveransen, som gäller omkring 20 TWh, är det största industrienergiavtalet Statkraft har ingått sedan 1998. Statkraft SF äger kraftanläggningarna i Tyssedal, men fallrättigheterna och kraftverket är uthyrda till AS Tyssefaldene på villkor som är reglerade av myndigheterna. I enlighet med avtalet övertog Statkraft Bolidens andel av aktierna i Tyssefaldene på 39,88 procent, och har därmed en ägarandel på 60,17 procent. De resterande aktierna ägs av Eramet genom företaget DNN Industrier AS.

Den 1 juni startade elleveranserna till Ortviken Pappersbruk i enlighet med avtalet mellan Statkraft och den svenska pappertillverkaren SCA. Avtalet med SCA ingicks under tredje kvartalet 2007 och omfattade bland annat elleveranser under tio års tid på 500 GWh per år till Ortviken Pappersbruk.

Den 23 juni tog Statkraft över 95 procent av aktierna i Yesil Enerji från det turkiska företaget Global Investment Holdings. Övertagandet ger Statkraft rättigheterna till sex vattenkraftprojekt i Turkiet med en sammanlagd produktionspotential på cirka 2 TWh per år.

Statkraft har påbörjat byggandet av koncernens första solpark. Den byggs i den italienska regionen Latina, sex mil söder om Rom, och kommer att vara färdigbyggd före 2009 års utgång. Solparken kommer att ha en installerad kapacitet på 3,3 MW, och investeringskostnaden är omkring 120 miljoner NOK.

Med anledning av att stora delar av de franska vattenkraftkoncessionerna kommer att läggas ut på anbud under de kommande åren och fram till 2030, etablerade Statkraft ett kontor i Lyon i Frankrike under andra kvartalet.

På bolagsstämman den 30 juni valdes Hilde M. Tonne och Bertil Tiusanen till nya ledamöter i Statkraft AS styrelse. Styrelsen utgörs därmed av talman Arvid Grundekjön, biträdande fru talman Ellen Stensrud samt styrelseledamöterna Halvor Stenstadvold, Berit Rödseth, Hilde M. Tonne, Bertil Tiusanen, Thorbjörn Holös, Astri Botten Larsen och Odd Vanvik.

1) Siffror inom parentes visar motsvarande resultat 2008.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 25,1 miljarder NOK och ett underliggande resultat efter skatt på 8,1 miljarder NOK. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.