Svensk-norsk elcertifikatmarknad innebär mer förnybar energi i Norden

26.06.2008 17.10 | pressrelease

Idag har Sveriges och Norges regeringar enats om ett samarbete för att etablera en gemensam elcertifikatmarknad. Statkraft är en av de största utvecklarna och producenterna av förnybar energi i Norden och välkomnar därför samarbetet. Med en gemensam marknad kan Statkraft bygga ut ännu mer förnybar energi.

En gemensam marknad ger lägre kostnader och bättre långsiktighet än dagens nationella system. Det är bättre än trubbiga och godtyckliga subventioner på nationell nivå. Elcertifikat skapar effektiv användning av resurser, eftersom producenterna kan ta hänsyn till marknadens prissignaler.

– En gemensam elcertifikatmarknad mellan Sverige och Norge är mycket positivt, säger Per Rosenqvist, VD, Statkraft Financial Energy. Det ger oss bättre möjligheter att utveckla ännu mer förnybar energi.

Statkraft är idag den största aktören på den svenska elcertifikatmarknaden och det företag som tar störst ansvar för att marknaden ska fungera. En välfungerande elcertifikatmarknad är en förutsättning för att förnybara energislag som vindkraft ska kunna byggas ut.

– På sikt vill vi även se en gemensam EU-marknad för elcertifikat, säger Per Rosenqvist. Det skulle säkerställa att rätt sorts investeringar görs, i rätt omfattning, med rätt teknik och vid rätt tidpunkt.

Så här fungerar elcertifikat:

Elleverantörerna är skyldiga att köpa elcertifikat i förhållande till sin försäljning enligt bestämda kvoter. Stödet innebär att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh under maximalt 15 år. Priset på elcertifikat avgörs i handel mellan producenter och elleverantörer. Det ger i nuläget elproducenten en extra intäkt på ca 20 öre per KWh utöver elpriset. Tidigare fanns ett statligt stöd för förnybar el. Det nya elcertifikatsystemet infördes 2003 och innebär en marknadslösning, där kunderna finansierar den mest kostnadseffektiva förnybara elproduktionen. I början av 2007 förlängde riksdagen systemet med elcertifikat till 2030.

Näringsminister Maud Olofsson och den norske olje- och energiministern Terje Riis-Johansen är överens om att en gemensam certifikatmarknad innebär stora fördelar för bägge länderna, både i arbetet med att nå klimat- och miljömål och med att trygga energiförsörjningen. EU:s förnybartdirektiv som förväntas antas innan 1 april 2009 sätter ramarna för en svensk-norsk certifikatmarknad och ambitionen är att de grundläggande principerna för hur marknaden ska utformas är på plats senast den 1 oktober 2009.

Fakta om Statkrafts vindkraftssatsning i Sverige:

Under 2007 utökade Statkraft sitt engagemang i Sverige genom ett joint-venture avseende vindkraft tillsammans med SCA. Produktionskapaciteten kommer att bli omkring 2,8 TWh och investeringen beräknas uppgå till omkring 20 miljarder SEK. Det finns även planer att satsa på vattenkraftsutbyggnad inom ramarna för samarbetet.

I juni 2008 stärkte Statkraft ytterligare sin position inom vindkraft i Sverige genom en investering i Arise Windpower. Statkraft har en ägarandel på 11,8 procent och en plats i företagets styrelse.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft 19 vattenkraftverk. Statkrafts redovisade 2006 ett resultat efter skatt på 6,3 miljarder NOK och har mer än 2 100 anställda i nio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.