Starkt resultat trots lägre priser

14.02.2008 08.00 | pressrelease

2007 präglades av stora nederbördsmängder och låga kraftpriser. Trots detta uppnådde Statkraft ett resultat efter skatt på 6 632 MNOK (7 735 MNOK). Korrigerat för orealiserade värdeförändringar och väsentliga engångsposter redovisar koncernen ett resultat efter skatt på 7 030 MNOK (6 945 MNOK). Statkraft har under 2007 slutfört utbyggnaden av tre gaskraftverk och anläggningar inom vattenkraft och fjärrvärme. I oktober undertecknade Statkraft ett intentionsavtal med E.ON AG om försäljning av aktier i E.ON Sverige i utbyte mot tillgångar och aktier i E.ON AG. Avtalet kommer att göra Statkraft till Europas största producent av förnybar energi.

- Med hänsyn till kraftpriserna är resultatet för 2007 mycket starkt. Det beror på effektiv prissäkring av kraftproduktion, effektiv drift samt ökade bidrag från dotterbolag, säger koncernchef Bård Mikkelsen. – Statkraft har haft en mycket positiv utveckling under 2007. Företagets medarbetare har lagt ned en betydande insats under året och bidragit till att vi nu är bra positionerade för fortsatt tillväxt i Norge och andra länder. Genomförandet av avtalet med E.ON kommer ytterligare att stärka Statkrafts ställning, säger Bård Mikkelsen.

Årets resultat

Kraftpriserna på den nordiska marknaden var betydligt lägre 2007 jämfört med 2006. Det genomsnittliga spotpriset sjönk från 39,1 öre/kWh under 2006 till 22,4 öre/kWh under 2007, en minskning på 43 % till följd av stor nederbörd och tillrinning. Den totala energiproduktionen för koncernen uppgick till 44,9 TWh, vilket var 0,7 TWh mindre än under 2006.

För det fjärde kvartalet 2007 redovisar Statkraft ett resultat efter skatt på 2 529 MNOK. Korrigerat för orealiserade värdeförändringar och engångseffekter uppgick resultatet efter skatt till 3 038 MNOK, en ökning på 1 200 MNOK jämfört med föregående år. Ökningen beror framförallt på högre produktion jämfört med fjärde kvartalet 2006.

Bruttoomsättningen uppgick under 2007 till 17 619 MNOK, en ökning på 1 419 MNOK (9 %) jämfört med 2006. Förbättringen beror främst på konsolideringen av Fjordkraft och mycket bra resultat från prissäkring av kraftproduktion. Rörelseintäkterna minskade med 970 MNOK under 2007 jämfört med 2006, korrigerat för orealiserade värdeförändringar och engångsposter, bland annat som en följd av lägre priser och minskad produktion.

Rörelsekostnaderna uppgick till 6 019 MNOK under 2007, en ökning på 921 MNOK jämfört med 2006. Ökningen beror i huvudsak på konsolideringen av Fjordkraft, ny verksamhet samt ökad bemanning i befintliga verksamheter.

Rörelseresultatet för 2007 uppgick till 7 242 MNOK (11 847 MNOK). Justerat för orealiserade värdeförändringar och engångsposter innebär detta en nedgång på 20 %.

Resultatbidraget från dotterbolag ökade till 2 613 MNOK (2 009 MNOK). Justerat för orealiserade värdeförändringar och engångsposter uppgick ökningen av bidraget från dotterbolagen till 840 MNOK, först och främst från E.ON Sverige och de norska företaget Agder Energi och BKK.

Finansnetto uppgick till – 1 089 MNOK under 2007, en förbättring på 1 185 MNOK jämfört med föregående år. Förbättringen beror bland annat på en positiv effekt i orealiserade värdeförändringar i koncernens ränte- och valutaavtal på totalt 1 358 MNOK. Finanskostnaderna påverkades för övrigt av högre marknadsräntor och högre skuld.  Skattekostnaden minskade med 1 713 MNOK jämfört med 2006, vilket beror på lägre beskattningsbart resultat och en räkenskapsmässig engångseffekt knuten till ändrade regler i skattesatser. Ändringarna i beskattningen av kraftverk kommer för övrigt att medföra en skatteskärpning och högre betald skatt.

Viktiga händelser och utsikter framöver

Statkraft har under 2007 vuxit kraftigt. Företaget har färdigställt utbyggnaden av tre gaskraftverk, samt tagit i drift flera vattenkraftverk och en fjärrvärmeanläggning. Tillsammans innebär det en årlig ökning av produktionskapacitet på ca 7 TWh. Intentionsavtalet med E.ON AG om försäljning av aktier i E.ON Sverige i utbyte mot aktier och anläggningar i E.ON AG kommer att tillföra ytterligare ca 7 TWh i produktionskapacitet. Sammanlagt innebär detta att Statkrafts produktionskapacitet ökar med 33 %. Därutöver tillkommer avtal som har ingåtts med SCA under 2007 om gemensam satsning på möjligheter att utveckla vatten- och vindkraft i Sverige, samt investeringar i SN Power avseende kraftverk i Filippinerna, Chile och Peru. Statkraft är med den valda strategin bra positionerat för vidare tillväxt och utveckling både i Norge och internationellt.

Hög tillrinning under 2007 och relativt stora snömagasin gör att resurssituationen nu är stabil. Terminspriserna indikerar också högre prisnivå under 2008 än för 2007. Tillsammans med den högre produktionskapaciteten lägger detta grunden för en relativt hög kraftproduktion under 2008 och ökade intäkter från löpande elförsäljning. Det finns dock en osäkerhet om den fortsatta utvecklingen av kraftpriserna.

Koncernen har ett starkt fokus på innovation och utveckling av ny teknik för kraftproduktion. Arbetet med att utveckla nya lönsamma investeringar inom vatten-, vind- och gaskraft på norsk och europeisk marknad kommer att fortsätta. Statkraft har också beslutat att bygga världens första prototyp av ett saltkraftverk. Anläggningen i Hurum är ett viktigt steg på vägen mot en kommersiell anläggning. Statkraft har ingått ett samarbete med Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) och Uppsala Universitet för forskning inom havsenergi. Målet är att bli Europas ledande kompetens- och utbildningsnätverk på detta område. Därutöver har Statkraft tecknat flera avtal som innebär möjlig utveckling av solkraft i Italien och Spanien.

EU:s energi- och klimatpolitik fram till 2020 förväntas förbättra förutsättningarna för Statkrafts fortsatta tillväxt inom förnybar energi och flexibel kraftproduktion. Klimatpolitiken omfattar strängare regler för koldioxidutsläpp, högre mål för utbyggnad av förnybar energi och en mer integrerad europeisk energimarknad. Det finns en bred politisk enighet i Norge om framtida klimatmål, som också omfattar återupptagna förhandlingar om en gemensam norsk-svensk elcertifikatmarknad. Tillsammans med EU:s klimatdirektiv kommer det att stärka förutsättningarna för utbyggnad av förnybar energi också i Norge. Statkraft är med sin satsning inom vatten-, vind- och gaskraft bra rustat för att delta i utvecklingen.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft 19 vattenkraftverk. Statkrafts redovisade 2007 ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK och har mer än 2 250 anställda i tio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.