Stark tillväxt och bra drift

14.08.2008 08.00 | pressrelease

(Oslo, 14 augusti 2008) Statkrafts halvårsresultat efter skatt uppgick till 3 218 MNOK (3 056 MNOK) [1] och det underliggande halvårsresultatet [2] efter skatt blev 4 513 MNOK (3 310 MNOK). Resultatet för det andra kvartalet präglades av orealiserade värdeförändringar och slutade på -585 MNOK efter skatt (450 MNOK). Det underliggande resultatet är emellertid starkt och uppgick till 1 570 MNOK efter skatt (726 MNOK). Resultatet är präglat av högre priser och produktion jämfört med motsvarande period 2007.

- Statkraft redovisar ett bra resultat för det första halvåret. Det beror på högre kraftpriser, ökad produktion, bra resultat från energihandel samt en bra drift och energidisponering, säger koncernchef Bård Mikkelsen. - Koncernen har genom avtalen med E.ON AG tagit ett nytt språng ut i Europa och kommer därmed att stärka sin position som en ledande aktör inom miljövänlig energi, konstaterar Bård Mikkelsen

Halvårsresultat

Bruttoomsättningen uppgick till 11 945 MNOK, en ökning med 4 087 MNOK (52 %) jämfört med det första halvåret 2007. Förbättringen beror i första hand på ökade intäkter från försäljningen på spotmarknaden som en följd av högre produktion och kraftpriser. Rörelseintäkterna korrigerade för orealiserade värdeförändringar och engångsposter ökade med 2 863 MNOK (45 %).

Elpriserna på den nordiska marknaden var betydligt högre det första halvåret jämfört med motsvarande period 2007. Den totala kraftproduktionen för koncernen uppgick till 27,5 TWh, vilket är 6,4 TWh (30 %) mer än under första halvåret 2007. Priset har påverkats av ett kabelbrott mellan Norge och utlandet och stora prisvariationer i Norge.

Driftskostnaderna uppgick till 3 374 MNOK under perioden, en ökning med 506 MNOK från förra året. Ökningen beror främst på gaskraftverken och annan ny verksamhet.

Rörelseresultatet blev 5 666 MNOK (3 230 MNOK), en förbättring med 75 %. Justerat för orealiserade värdeförändringar och engångsposter var förbättringen 67 %.

Resultatbidraget från intressebolag uppgick till 738 MNOK (1 456 MNOK). Justerat för orealiserade värdeförändringar och engångsposter var resultatandelen 1 791 MNOK (1 564 MNOK). Förbättringen härstammar främst från E.ON Sverige.

Finansnetto uppgick till -1 071 MNOK (-497 MNOK). En väsentlig del av ökningen beror på orealiserade värdeförändringar i koncernens ränte- och valutaavtal. Finanskostnaderna påverkades även av högre marknadsräntor och större skuld.

Skattekostnaden ökade med 983 MNOK, något som beror på ett högre skattemässigt resultat och en ökad grundränteskatt.

Viktiga händelser under kvartalet och framtida utsikter

Den 24 juli undertecknade Statkraft ett avtal med E.ON AG, som innebär att E.ON AG övertar Statkrafts aktier i E.ON Sverige i utbyte mot anläggningar samt aktier i E.ON AG. Transaktionen väntas vara genomförd vid utgången av 2008.

I mars beslutade Statkraft att bygga ut vindkraftparken i Blaengwen i Wales. Vindkraftparken ägs 50/50 tillsammans med det amerikanska företaget Catamount och kommer att få en installerad effekt på 23 MW. I juni fick Statkraft tillsammans med en av sina partners i Storbritannien tillåtelse att bygga vindkraftparken Carraig Gheal på Skottlands västkust. Parken kommer att få en installerad effekt på omkring 60 MW.

I mars ingick Statkraft ett samarbetsavtal med NorWind inom offshore vindkraft i syfte att genomföra en konceptstudie för en stor, bottenfast offshore vindkraftsanläggning. I juni investerade Statkraft i Arise Windpower AB (11,8 % ägarandel), som utvecklar landbaserade vindkraftprojekt i södra Sverige, samt WindSea AS (49 % ägarandel), som utvecklar koncept för offshore vindkraft baserade på flytande konstruktioner.

Höga nivåer i vattenmagasinen vid årsskiftet och mer nederbörd än normalt gör att resurssituationen nu är robust. Systempriset har varit betydligt högre under det första halvåret jämfört med motsvarande period ifjol. Terminspriserna indikerar också en högre prisnivå för resten av året än under 2007. Tillsammans med den ökade produktionskapaciteten från gaskraftverken ger detta underlag för en relativt hög kraftproduktion under 2008 och ökade intäkter från den löpande kraftförsäljningen. Det finns emellertid en osäkerhet om utvecklingen av kraftpriserna och resurssituationen.

[1] Tal inom parentes visar jämförbara tal för 2007.

[2] Justerat för orealiserade värdeförändringar och väsentliga engångsposter i koncernen och intressebolag.