Ren energi snabbare med nytt utredningsförslag

08.10.2008 08.00 | pressrelease

(Stockholm 8 oktober 2008) I sitt yttrande till Miljöprocessutredningen krävde Statkraft enklare regler vid handläggningen av ärenden som rör vindkraftsutbyggnad. Så föreslås också i det delbetänkande som utredningen lämnat till regeringen idag. Miljöministerns kommentar till utredningen med löfte om både regelförenklingar och ekonomiska resurser för snabbare handläggning välkomnas också av Statkraft.

Statkraft planerar omfattande satsningar på vindkraft i Sverige och övriga Europa de närmaste åren. Exempelvis investerar företaget 16-20 miljarder kronor i en vindkraftsanläggning i Västernorrland och Jämtland, vars totala kapacitet överstiger hela Sveriges nuvarande vindkraftskapacitet. Tillsammans med SCA ska 400 vindkraftverk byggas. För att inte förlänga processen längre än nödvändigt har Statkraft fört fram synpunkter om förenklingar av gällande lagstiftning till Miljöprocessutredningen, som gör utbyggnaden av vindkraft i Sverige mer effektiv. Ett av de viktigaste önskemålen som Statkraft fört fram är att tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar inte regelmässigt ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket nu är fallet.

– Vindkraft har en enorm potential som förnybar energikälla och bidrar även till att attrahera stora investeringar lokalt, säger Bengt Vernmark, vd Statkraft Vind Sverige. Det är därför mycket glädjande för oss att Miljöprocessutredningen och regeringen lyssnat på våra synpunkter. Framtida vindkraftsinvesteringar underlättas och ledtiden kortas väsentligt.

Den svenska miljöbalken anger idag att tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ett krav som inte finns i resten av EU. Det innebär bland annat att samrådsprocessen vid tillståndsprocessen onödigt förlängs och medför även andra negativa konsekvenser. Vindkraft bör istället bedömas utifrån de miljömässiga kriterier som redan finns fastställda i lagtexten. Statkraft anser även att antalet prövningsinstanser bör begränsas och i större utsträckning efterlikna det danska systemet där bygglovsprövningen är mer flexibel.

– Idag är processen i vissa fall onödigt komplicerad och långdragen. Det gäller att hitta förenklingar som inte innebär att nödvändiga miljökrav åsidosätts, fortsätter Bengt Vernmark. Utredningens förslag tillgodoser detta till stora delar.

Statkraft anser även att ett fortsatt statligt finansieringsstöd för översiktsplaner behövs. Dessa planer utgör ett bra instrument inför etablering av vindkraftverk och möjliggör ett väl genomtänkt samarbete och utveckling av vindkraften mellan kommuner och vindkraftsägare. Om detta stöd slopas finns det en stor risk att kommunerna på grund av ekonomiska skäl inte genomför de fördjupningar av planerna som är nödvändiga för etablering av större vindkraftsanläggningar.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen utvecklar och producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme, solenergi och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft från kommande årsskifte 55 vattenkraftverk med en samlad årsproduktion uppgående till ca 5,4 TWh. Statkraft redovisade 2007 ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK och har 2 300 anställda i tio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.