Statkraft Södra Vindkraft AB avbryter vindkraftsprojekt

02.10.2017 | nyheter

Statkraft Södra Vindkraft AB har beslutat att avbryta alla vindkraftsprojekt i portföljen förutom ett. Beslutet grundar sig i otillräcklig lönsamhet på grund av låga priser på el och elcertifikat. Vindkraftsparken Tribbhult kommer att fortsätta utvecklas, då projektet bedöms vara lönsamt med låga produktionskostnader och goda vindförhållanden.

Statkraft Södra Vindkraft AB:s verksamhet är fokuserad till södra Sverige och är samägt mellan Statkraft (90,1% ägarandel) och Södra (9,9% ägarandel). Möjligheten för andra aktörer att köpa projekten kommer att hållas öppen under 6 månader. Om ingen försäljningsuppgörelse är klar inom den tidsramen inleds nedläggning av projekten. Det innebär att arrendeavtal och tillstånd sägs upp. Alla markägare kommer att bli kontaktade muntligen eller skriftligen med information om beslutet.

Mer information finns på http://www.statkraftsodra.se