Bakgrunnsinformasjon - Avklaring av rettigheter til Bardufoss kraftverk

19.02.2010 08.00 | pressemelding

Staten ved NVE inngikk i april 1950 en avtale om utleie av statens fall i Bardufossen til Bardufoss kraftlag. Som følge av omdannelser/omorganiseringer er utleier i dag Statkraft Energi AS, mens leietaker er Troms Kraft Produksjon AS.

Troms Kraft har i henhold til leieavtalen bygd ut Bardufoss kraftverk, som har en installert effekt på 44 MW, og en middelproduksjon på 215 GWh/år. Kraftverket stod ferdig rundt 1952.

Leieavtalen ”er bindende i 60 år fra kontraktens datum”, og utløper således ved utløpet av april måned 2010.

Leieavtalen inneholder følgende bestemmelse om forholdet ved leieavtalens utløp:

Ved leieforholdets opphør, jf pkt 1, 3, 9, 19 og 20 har staten rett til å innløse grunnarealer og rettigheter som kraftlaget måtte ha ervervet til sitt anlegg for priser, som i mangel av overenskomst fastsettes ved voldgift etter pkt 23. Videre kan staten forlange at kraftlaget bekoster anlegget med tilbehør fjernet, eller den kan innløse det for den tekniske verdi på innløsningstiden. Verdien fastsettes ved overenskomst eller ved voldgift etter pkt. 23.

Troms Kraft og Statkraft er uenige om hvilke rettigheter man har ved leietidens utløp og Statkraft har tatt initiativ til at saken løses rettslig.

Statkraft har også foreslått en midlertidig avtale slik at kraftverket kan drives videre uavhengig av videre prosess.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Stortingsproposisjon nr. 3 1950 0,7MB .PDF
Kontrakt om bortleie av Bardufoss m.v. til Bardufoss Kraftlag 1,3MB .PDF