Statkraft – første kvartal 2009 - Tilfredsstillende resultat fra driften

20.05.2009 08.00 | pressemelding

Konsernet hadde et driftsresultat, justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, på 3943 millioner kroner i 1. kvartal (3838 millioner kroner), en forbedring på 3 % i forhold til samme periode i 2008. Forbedringen i driftsresultatet skyldes primært en økning i produksjonen på grunn av nye aktiva, mens den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var på nivå med fjoråret. Underliggende resultat etter skatt justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter ble 1786 millioner kroner (2943 millioner kroner). Regnskapet er påvirket av store urealiserte verdiendringer og det ujusterte regnskapsresultatet etter skatt ble 2723 millioner kroner (3803 millioner kroner)1.

- Statkraft viste et tilfredsstillende driftsresultat i 1. kvartal med en forbedring i underliggende drift på 3% sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet er påvirket av overtakelsen av nye aktiva i forbindelse med byttehandelen med E.ON AG ved utgangen av 2008 og konsolideringen av SN Power som datterselskap fra januar i år, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

- I begynnelsen av 2009 har Statkraft gjennom inngåelsen av flere store avtaler økt satsningen innenfor blant annet havbasert vindkraft i Storbritannia og vannkraft i Sørøst-Europa, og ytterligere styrket Statkrafts posisjon som den største produsenten av fornybar energi i Europa, uttaler Bård Mikkelsen.

Kvartalsresultat

Kraftprisen i det nordiske markedet i 1. kvartal var på samme nivå som tilsvarende periode i 2008. Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen i kvartalet var 38,2 EUR/MWh i år mot 38,0 EUR/MWh i 2008 og 26,7 EUR/MWh i 2007.

Konsernet hadde brutto driftsinntekter på 8031 millioner kroner i 1. kvartal (7164 millioner kroner), hvilket representerer en økning på 12 %. Økningen skyldes primært høyere produksjon som følge av overtakelsen av aktiva fra E.ON AG.

Driftskostnadene var 2290 millioner kroner (1738 millioner kroner), en økning på 32 % fra samme periode i fjor. Økningen skyldes byttehandelen med E.ON AG og konsolideringen av SN Power som datterselskap. I tillegg økte avsetning for pensjonsforpliktelser.

Underliggende resultatandeler fra konsernets tilknyttede selskaper var 398 millioner kroner (1121 millioner kroner). Nedgangen skyldes at aksjeposten på 44,6% i E.ON Sverige AB ved utgangen av 2008 ble byttet mot heleide aktiva innen vannkraft, gasskraft og fjernvarme i Sverige, Tyskland og Storbritannia. I tillegg overtok Statkraft 4,17% av aksjene i E.ON AG, og utbytte fra disse aksjene vil bli inntektsført i 2. kvartal.

Underliggende netto finansposter utgjorde -857 millioner kroner (-407 millioner kroner). Finanskostnadene økte med 447 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal i fjor. I hovedsak skyldes dette realisert netto valutatap på lån. I motsatt retning trekker reduserte rentekostnader på gjelden, primært som følge av lavere markedsrenter. Finansinntektene var 121 millioner kroner, som er på samme nivå som fjoråret.

Skattekostnad av underliggende resultat ut¬gjorde 1699 millioner kroner (1609 millioner kroner), tilsvarende en effektiv skattesats på 48,7 % (35,3 %).

Viktige hendelser i kvartalet

Statkraft kjøpte i mars 50 % av aksjene i StatoilHydros prosjekt for utbygging av havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Vindparken, som skal stå ferdig i 2011, vil bestå av 88 turbiner med en total installert effekt på 315 MW. Forventet årlig produksjon for prosjektet er 1,1 TWh og investeringene er estimert til om lag 10 milliarder kroner.

I februar ble Statkraft, StatoilHydro og de britiske selskapene RWE npower renewables og Airtricity enige om å danne et konsortium for å søke om soner for havbasert vindkraft i Storbritannia. Britiske myndigheter vil gjennom hele Runde 3-tildelingen legge til rette for utviklingen av til sammen 25 000 MW. Tildelingen av soner er forventet å skje mot slutten av 2009 og eventuell utbygging vil tidligst starte i 2015.

17. mars signerte Statkraft og tyrkiske Global Investment Holding en avtale om at Statkraft overtar vannkraftprosjekter i Tyrkia. Avtalen vil gi Statkraft rettighetene til sju vannkraftprosjekter og ferdigstillelse av anleggene vil gi en samlet gjennomsnittlig produksjonskapasitet på mer enn 2 TWh årlig. Avtalen er Statkrafts første i Tyrkia.

To nye kraftverk i Norge ble satt i drift i 1. kvartal, Rødberg med en produksjon på 15,5 GWh og Sylsjø med en produksjon på 8,5 GWh.

Statkraft ble eier av 100 % av Blaengwen vindpark i Wales i mars etter å ha kjøpt ut sin partners andel på 50 % i prosjektet.

I desember 2008 signerte Norfund og Statkraft avtaleverket om en restrukturering av eierskapet i SN Power. Statkrafts økte 13. januar sin eierandel i selskapet fra 50 % til 60 % gjennom en kombinasjon av et kjøp av aksjer fra Norfund samt en rettet emisjon i SN Power på 2 milliarder kroner.

Det var totalt fem dødsfall knyttet til SN Powers virksomhet i 1. kvartal, hvorav fire var ved utbyggingsprosjektet Allain Duhangan i India hvor SN Power har en eierandel på 43 %. Tre av dødsfallene skyldes utforkjøringer og ett dødsfall skjedde i forbindelse med sikringsarbeid i en av tunnelene. I tillegg var det ett dødsfall ved et mindre kraftverk i Peru. Hendelsene er under etterforskning og prosjektintern gransking, og i tillegg foretas en prosjektuavhengig gransking i regi av SN Power.

1 Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2008.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25,1 milliarder kroner og et underliggende resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft har over 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.