Statkraft – fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2008 - Tidenes beste årsresultat

26.02.2009 08.00 | pressemelding

(Oslo, 26. februar 2009) Statkrafts resultat i 2008 ble 33 262 millioner kroner etter skatt (6632 millioner kroner) , og underliggende resultat etter skatt ble 8097 millioner kroner (7030 millioner kroner). Resultatet for fjerde kvartal endte på 28 663 millioner kroner etter skatt (2529 millioner kroner). Underliggende resultat i kvartalet ble 2918 millioner kroner etter skatt (2986 millioner kroner).

Se webcast kl. 09.00

- Regnskapet for 2008 viser et rekordstort overskudd. Overskuddet er preget av gevinsten fra bytteavtalen med E.ON AG, men også det underliggende resultatet er bedre enn noen gang. Dette skyldes høyere kraftpriser, økt produksjon og gode resultater fra sikringsaktivitetene. De ansatte har lagt ned en betydelig innsats i et år som var spesielt hektisk for konsernet, uttaler konsernsjef Bård Mikkelsen.
- Konsernet har gjennom bytteavtalen med E.ON AG styrket posisjonen som en fleksibel og miljøvennlig kraftleverandør i de nordiske og kontinentale europeiske markedene, og er nå Europas største innen fornybar energi, sier Bård Mikkelsen.

Bytteavtalen med E.ON AG medførte at konsernet økte sin balanseverdi og resultatførte en gevinst på 25,6 milliarder kroner.  Avtalen var et bytte av aktiva og innebar begrenset likviditetsmessig effekt.

Konsernet hadde brutto driftsinntekter på 8339 millioner kroner i fjerde kvartal (6644 millioner kroner). Akkumulert for året var brutto driftsinntekter 25 061 millioner kroner (17 619 millioner kroner). Dette representerer en økning på 42 %, og skyldes betydelig høyere kraftpriser og produksjon enn i 2007.

Kraftprisen i det nordiske markedet var høyere i 2008 enn året før. Gjennomsnittlig systempris steg fra 27,9 EUR/MWh til 44,7 EUR/MWh, en økning på 60 %, og den totale produksjonen for konsernet var 53,4 TWh (44,9 TWh), en økning på 19 %.

Underliggende driftsresultat i 4. kvartal ble 4072 millioner kroner (3143 millioner kroner). For året under ett var underliggende driftsresultat 12 029 millioner kroner (7981 millioner kroner). Forbedringen var på henholdsvis 30 % og 51 %.

Viktige hendelser i kvartalet og utsikter fremover

31. desember 2008 gjennomførte Statkraft en byttehandel med E.ON AG som innebar at E.ON AG overtok Statkrafts aksjepost på 44,6 % i E.ON Sverige AB samt et vannkraftverk i Sverige i bytte mot aktiva og 4,17 % av aksjene i E.ON AG. Transaksjonen hadde en total verdi på om lag 44 milliarder kroner, og ga Statkraft en bokført gevinst på 25 591 millioner kroner i 4. kvartal. Transaksjonen hadde begrenset likviditetseffekt. Avtalen gjør Statkraft til Europas største produsent av fornybar energi.

I oktober inngikk Statkraft og Boliden Odda to langsiktige, kommersielle industrikraftavtaler for perioden 2009 til 2030. Leveransen på om lag 20 TWh er den største industrikraftavtalen Statkraft har inngått siden 1998, og befester selskapets rolle som den største og viktigste kraftleverandøren til den kraftkrevende industrien i Norge. Som et ledd i avtalen vil Statkraft overta aksjene til Boliden Odda i AS Tyssefaldene og Statkrafts eierandel vil øke til 60,17 %. Avtalen trer i kraft så snart blant annet skattemessige forhold blir avklart.

I oktober ble Leirfossene kraftverk i Trondheim åpnet. Det nye vannkraftverk erstatter to gamle kraftverk og årlig produksjon øker fra 150 GWh til 193 GWh.

I november ble Statkraft AS og Norfund enige om en ny eierstruktur for SN Power og Statkraft økte dermed eierandelen til 60 %. I tillegg ble aksjonæravtalen reforhandlet og Statkraft fikk en opsjon på å kjøpe seg opp til 67 % til markedspris senest i 2015. Norfund fikk en opsjon på å selge seg helt eller delvis ut i samme periode. Parallelt ble det etablert et eget selskap for satsing i Afrika og Mellom-Amerika, hvor Norfund går inn som direkte eier sammen med SN Power. Avtalen fikk virkning fra 13. januar 2009.

I desember signerte Statkraft og det østerrikske energikonsernet EVN en konsesjonsavtale for vannkraftutbygging i Albania. Gjennom et felleseid selskap planlegges det å bygge tre kraftverk med en samlet installert effekt på 340 MW, og en forventet årlig produksjon på 1 TWh.

For å kunne gjennomføre Statkrafts strategi om fortsatt lønnsom vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon fremmet Statkrafts styre i februar 2009 forslag overfor staten som eier om å styrke egenkapitalen med 8 milliarder kroner, samt å justere utbyttepolitikken.

Høy magasinbeholdning ved inngangen til året og mer nedbør enn normalt gjør at ressurssituasjonen i Norden er robust. Den gjennomsnittlige systemprisen var betydelig høyere i 2008 sammenlignet med 2007, men terminprisene indikerer et noe lavere prisnivå fremover. Sammen med den økte produksjonskapasiteten fra byttehandelen med E.ON, gir dette grunnlag for en relativt høy kraftproduksjon i 2009 og økte inntekter fra det løpende kraftsalget. Det hefter imidlertid stor usikkerhet ved den videre utviklingen i kraftprisene og den hydrologiske ressurssituasjonen. Det er forventet at pris og etterspørsel etter kraft kan falle på kort og mellomlang sikt som følge av den finansielle krisen. De langsiktige konsekvensene er mer usikre.

1)Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2007.
2)Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter i konsernet og tilknyttede selskaper.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25,1 milliarder kroner og et underliggende resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft har nær 3000 medarbeidere i mer enn 20 land.

Vedlegg: Konsernets resultatregnskap og balanse for 2008