Statkraft deltar i fem nye forskningssentre

04.02.2009 08.00 | pressemelding

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har i dag utpekt åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Statkraft deltar som samarbeidspartner i fem av sentrene og vil bidra med både penger og arbeidstimer.

- Vi gleder oss over at fem av forskningssentrene vi har engasjert oss i får status som Forskningssentre for miljøvennlig energi. Satsing på Forskning- og utvikling (FoU) er viktig for at Statkraft fremover skal kunne møte verdens behov for renere energi, sier innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i Statkraft.

Sentrene som Statkraft nå deltar i omfatter forskning og utvikling av havbasert vindkraftteknologi, karbonfangst- og lagring, bioenergi og miljøtilpasset design for fornybar energiproduksjon.

FoU-arbeidet i Statkraft er et strategisk virkemiddel for å øke verdiskapingen og underbygge kjernevirksomheten i konsernet. I perioden 2009-2011 forventer Statkraft å bruke om lag 500 millioner kroner på ulike FoU-programmer, -prosjekter og -investeringer.

I tillegg til Forskningssentre for miljøvennlig energi, skjer FoU-satsingen i Statkraft gjennom de enkelte forretningsområdene, samt i større FoU-programmer. Havenergiprogrammet ble opprettet i 2007 i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, Universitetet i Uppsala og Danmarks Tekniske Universitet i København og skal bidra til teknologi- og kompetanseutvikling knyttet til tidevannskraft, bølgekraft og havbasert vindkraft. Egne FoU-programmer for vannkraftteknololgi og kundesegmentet er under etablering.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2007 en omsetning på 17,6 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner. Statkraft har nær 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.

Om FME’er:

Opprettelsen av Forskningssentre for miljøvennlig energi er en direkte oppfølging av klimaforliket på Stortinget og arbeidet med Energi21. Etter en innledende søkerunde med 17 deltakende prosjekter, ble 12 sentre plukket ut til å delta i finalen. Prosessen har vært administrert av Norges Forskningsråd, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. To overordnede kriterier er lagt til grunn for utvelgelsen: Relevans og potensial for innovasjon og nyskapning, og vitenskapelig kvalitet. Sentrene er et spleiselag der staten bidrar med inntil 20 millioner kroner per år i 8 år, mens de industrielle samarbeidspartnerne bidrar med tilsvarende beløp.

Kort om sentrene Statkraft deltar i:

 • BIGCCS Centre – International CCS Research Centre
  Under ledelse av Sintef Energiforskning skal senteret bidra til å virkeliggjøre fullskala CO2-håndtering fra kraftproduksjon og industrielle prosesser. Målene for senterets forskning er blant annet å oppnå minst 90 prosent CO2-fangst, 50 prosent kostnadsreduksjon og mindre enn seks prosent tapt virkningsgrad.
 • Bioenergy Innovation Centre (CenBio)
  Under ledelse av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) tar senteret mål av seg til å utvikle grunnlaget for en bærekraftig og kostnadseffektiv bioenerginæring som kan realisere målet om en dobling av bioenergibruken i Norge innen 2020.
 • Research Center for Offshore Wind Technology
  Under ledelse av Sintef Energiforskning vil senteret kombinere de mange partnernes kunnskap om vindkraft og offshoreerfaring for å styre utviklingen av vindkraft til havs. Målet er å utvikle ny kunnskap, metoder og teknologi som basis for industriell utvikling av vindparker til havs.
 • Norwegian Center for Offshore Wind Energy (NORCOWE)
  Under ledelse av Christian Michelsen Research (CMR) tar senteret mål av seg til å være et ledende nyskapingsmiljø der forskning og industri samarbeider om å utvikle grunnlaget for nye, innovative, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for havbasert vindkraft.
 • Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN)
  Under ledelse av Sintef Energiforskning skal senteret utvikle og formidle gode designløsninger for fornybar energiproduksjon. Med utgangspunkt i miljøkonsekvensanalyser utviklet for vannkraft, vil senteret overføre samme metodikken til andre former for fornybar energiproduksjon som vindkraft, bioenergi og solenergi, samt kraftoverføring.