Statkraft – andre kvartal 2009 - Akseptabelt resultat i urolig marked

18.08.2009 08.00 | pressemelding

Statkraftkonsernets brutto driftsinntekter økte med 8 prosent i første halvår. Økningen skyldes først og fremst bidrag fra kraftverkene som ble overtatt fra E.ON AG ved årsskiftet. Inntektsøkningen ble likevel mindre enn forventet som følge av sterk nedgang i tyske kraftpriser sammenlignet med samme periode i fjor.

Lavere tysk gasskraftproduksjon falt sammen med redusert bidrag fra norsk vannkraft og ga et svakere underliggende resultat.
Statkrafts EBITDA, justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, var 6654 millioner kroner i 1. halvår (6794 millioner kroner)1, en nedgang på 2 % i forhold til samme periode i 2008. I 2. kvartal var underliggende EBITDA 2047 millioner kroner (2503 millioner kroner). Regnskapsresultat etter skatt ble 3293 millioner kroner i 1. halvår (3218 millioner kroner), og 570 millioner kroner i 2. kvartal (-585 millioner kroner). Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter ble resultat etter skatt 3326 millioner kroner i 1. halvår (4513 millioner kroner), og 1540 millioner kroner i 2. kvartal (1570 millioner kroner).

- Statkraft har i 1. halvår styrket posisjonen som Europas største innen fornybar energi og lagt grunnlaget for ytterligere vekst. Vi har inngått flere store avtaler om blant annet havbasert vindkraft i Storbritannia og vannkraft i Sørøst-Europa, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Kraftprisen i det nordiske markedet var i 1. halvår på nivå med tilsvarende periode i 2008, mens den var betydelig lavere i det tyske markedet. Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen endte på 36,1 EUR/MWh (36,4 EUR/MWh) og den gjennomsnittlige tyske spotprisen var 39,9 EUR/MWh (61,0 EUR/MWh) i årets seks første måneder.

Konsernet produserte 10,2 TWh i 2. kvartal (12,1 TWh), og 27,3 TWh i 1. halvår (27,7 TWh). Vannkraftproduksjonen økte i 1. halvår som følge av konsolideringen av SN Power som datterselskap fra 13. januar og nye kraftverk fra byttehandelen med E.ON AG. Den norske vannkraftproduksjonen var imidlertid lavere som følge av mindre tilsig. Gasskraftproduksjonen i Tyskland var også lavere som følge av at det i flere perioder har vært ulønnsomt å produsere på grunn av redusert etterspørsel etter kraft som følge av finanskrisen.

Konsernet hadde brutto driftsinntekter på 4898 millioner kroner i 2. kvartal (4781 millioner kroner). Akkumulert for halvåret var brutto driftsinntekter 12 929 millioner kroner (11 945 millioner kroner), hvilket representerer en økning på 8 %. Økningen skyldes primært nye eiendeler fra byttehandelen med E.ON AG.

Underliggende driftsresultat var 1420 millioner kroner i 2. kvartal (2054 millioner kroner), og 5363 millioner kroner i 1. halvår (5892 millioner kroner). En nedgang på henholdsvis 31 % og 9 %.

Viktige hendelser i kvartalet

Statkraft og Boliden Odda har inngått en omfattende avtale som ble sluttført i 2. kvartal og trådte i kraft 1. juli. Som et ledd i avtalen inngikk Statkraft og Boliden Odda to langsiktige industrikraftavtaler for perioden 2009-2030. Leveransen på om lag 20 TWh er den største industrikraftavtalen Statkraft har inngått siden 1998. Statkraft SF eier kraftanleggene i Tyssedal, men fallrettigheter og kraftverk er leid ut på myndighetsbestemte vilkår til AS Tyssefaldene. I tråd med avtalen overtok Statkraft Bolidens 39,88 % av aksjene i Tyssefaldene, og har nå en eierandel på 60,17%. De resterende aksjene eies av Eramet gjennom selskapet DNN Industrier AS.

1. juni startet kraftleveransen til Ortviken Pappersbruk som følge av avtalen mellom Statkraft og den svenske papirprodusenten SCA. Avtalen med SCA ble inngått i 3. kvartal 2007 og omfattet blant annet en tiårig kraftleveranse på 500 GWh per år til Ortviken Pappersbruk.

23. juni overtok Statkraft 95 % av aksjene i Yesil Enerji fra det tyrkiske selskapet Global Investment Holdings. Overdragelsen gir Statkraft rettighetene til seks vannkraftprosjekter i Tyrkia med et samlet produksjonspotensial på cirka 2 TWh per år.

Statkraft har startet byggingen av konsernets første solpark. Kraftverket bygges i Latina-regionen, 60 kilometer syd for Roma i Italia, og vil stå ferdig i løpet av 2009. Installert kapasitet vil bli 3,3 MW, og investeringskostnaden er om lag 120 millioner kroner.

Som en følge av at store deler av de franske vannkraftkonsesjonene skal ut på anbud i årene frem til 2030 etablerte Statkraft i 2. kvartal et kontor i Lyon i Frankrike.

Hilde M. Tonne og Bertil Tiusanen ble på generalforsamlingen 30. juni valgt som nye styremedlemmer i Statkraft AS. Styret består etter dette av styreleder Arvid Grundekjøn, nestleder Ellen Stensrud, samt styremedlemmene Halvor Stenstadvold, Berit Rødseth, Hilde M. Tonne, Bertil Tiusanen, Thorbjørn Holøs, Astri Botten Larsen og Odd Vanvik.

1) Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2008.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25,1 milliarder kroner og et underliggende resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft har over 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.