Sekretariatet for Bernkonvensjonen til Smøla vindpark

03.06.2009 08.00 | pressemelding

Sekretariatet for Bernkonvensjonen vil undersøke om Norge har brutt internasjonale forpliktelser ved byggingen av Smøla vindpark i Møre og Romsdal. Det er særlig hensynet til havørn som skal vurderes.

BirdLife International har på vegne av Norsk Ornitologisk Forening klaget Norge inn for brudd på Bernkonvensjonen – konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres leveområder – som Norge har forpliktet seg til å følge. Representanter for konvensjonens sekretariat kommer til Norge på befaring i juni, og vil deretter utarbeide en fagrapport som skal presenteres på konvensjonens partsmøte mot slutten av året.

Sekretariatet skal undersøke påstanden om at Norge ikke tok tilstrekkelig miljøhensyn da det ble gitt konsesjon til å bygge Smøla vindpark. Etter at kraftverket ble fullført i 2005, er det gjennomsnittlig funnet fem døde havørn i parken årlig. Funnene har variert fra to på det laveste til ni på det meste. Totalt er det funnet 21 døde havørn i parken til og med 2008. Hittil i år (ved utgangen av mai 2009) er det gjort fem funn.

Det er imidlertid ingen fare for Smølas havørnbestand som har ligget stabilt på 200-250 fugl siden kraftverket ble åpnet. På landsbasis er det beregnet å være over 10 000 havørn – hvilket betyr at bestanden er større og mer robust enn den har vært på mange tiår. Dette bekreftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Til tross for at bestanden er stabil og ikke truet, er det iverksatt et omfattende forskningsprogram for å finne ut hvordan tapene kan begrenses både i vindparken på Smøla og ved fremtidige utbygginger i Norge. Programmet inkluderer forskere fra NINA, NTNU, Sintef og forskningsmiljøer i Danmark og England.

Programmet omfatter blant annet følgende:

  • Overvåking av havørnens flymønster i vindparken ved bruk av radar og kameraer
  • Overvåking av enkeltfugl ved bruk av GPS-sendere
  • Ukentlige søk med hund i vindparken for å oppdage død fugl tidlig
  • Nøyaktig kartlegging av bestandsutviklingen på Smøla
  • Vurdering av tiltak som kan hjelpe ørnen å oppdage vindmøllene tidlig

Forskningsprogrammet løper til 2011 og har en økonomisk ramme på 22,5 millioner kroner. Norges forskningsråd og Statkraft bidrar med rundt halvparten hver.

– Statkraft er opptatt av å drive kraftproduksjon med minst mulig skadevirkning for naturen. Vi må imidlertid innse at det ikke finnes kraftproduksjon uten påvirkning på miljøet. Vindkraft er noe av det reneste vi har, og bidrar både til et bedre klima, til forsyningssikkerhet og lokal verdiskaping, sier miljøsjef Tormod Schei i Statkraft.

Smøla vindpark er blant Europas største landbaserte vindkraftverk. Parken består av 68 vindmøller med en samlet installert kapasitet på 150 MW. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 450 GWh – tilsvarende strømforbruket til 22 500 husstander.