Mindre vann i Pålsbu- og Tunhovdfjorden denne sommeren

30.06.2009 08.00 | pressemelding

(Rødberg 30. juni 2009) På grunn av mindre nedbør enn forutsett og kravene til minstevannsføring i Numedalslågen, vil det bli mindre vann enn normalt i Pålsbu- og Tunhovdfjorden denne sommeren.

Lite nedbør i juni kombinert med prioriteringer og krav i det offentlig vedtatte manøvreringsreglementet har medført at målene (fyllingsrestriksjonene) for magasinfylling ikke kan oppnås.

Regulering av vannmagasiner til kraftproduksjon gjøres innenfor de tillatelser som er nedfelt i konsesjonsvilkårene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med tilhørende manøvreringsreglement. I dette reglementet ligger både krav for vannføring i Lågen og vannstander i magasinene. I år med lite nedbør og snøsmelting fra området rundt Numedalslågen er det ikke mulig å oppfylle kravene for både minstevannsføring og magasinfylling. Konsesjonen har derfor også en prioritert mellom vannføring og fyllingsgrad i magasinene. Minstevannføring har fått høyest prioritet. Det gjelder følgende strekninger:

  • Lakseførende strekning (vannføring målt ved Kongsberg)
  • Rødbergdammen – Norefjorden
  • Smådøla
  • Halnedammen – Hein

Når kravene om minstevannsføring er oppfylt, skal vannet brukes til å fylle magasinene til bestemte vannstander. Når disse er oppnådd kan resten disponeres til kraftproduksjon.

For magasinene er status for krav og oppnåelse som følger:

Halnefjorden

Fra vårflommens begynnelse skal alt tilsig gå til å fylle magasinet helt opp og denne vannstanden holdes fram til 1. oktober.
Status: Her blir målene om vannstand oppfylt.

Tunhovdfjorden

Alt tilsig nedenfor Halnefjorden fra 25. mai skal gå til oppfylling av Tunhovdfjorden til kote 725,90. Ved videre fylling av magasinet skal det tas sikte på å nå en minste vannstand på kote 732,40 til 1. juli. Denne vannstanden skal holdes til 1. september.
Status: Pr 30.juni mangler Tunhovdfjorden 60 cm til målet.

Pålsbufjorden

Pålsbufjorden prioriteres etter Tunhovdfjorden, og skal såvidt mulig fylles til en minste vannstand på kote 744,0. Denne skal holdes til 1. september. Det tas herunder hensyn til fiskeinteressene i kanalen mellom de to magasiner.
Status: Pr. 30. juni mangler Pålsbufjorden 5,1 m til målet.

Fram til begge fjordene er fylt opp til vannstandsmålene, vil det ikke bli tappet mer vann fra magasinene enn det som trengs for å oppfylle kravene om minstevannsføring.