Statkraft – første kvartal 2008

08.05.2008 08.00 | pressemelding

Kvartalsresultat var preget av høyere priser og produksjon enn i tilsvarende periode i 2007, og Statkraft oppnådde et resultat på 3803 millioner kroner etter skatt (2605 millioner kroner) . Korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter hadde konsernet et resultat på 2943 millioner kroner etter skatt (2584 millioner kroner).

- Høyere kraftpris, økt produksjon, fortsatt gode resultater fra sikringsaktivitetene og god drift og energidisponering bidrar til et godt kvartalsresultat for Statkraft, uttaler konsernsjef Bård Mikkelsen.

Kvartalsresultat

Kraftprisen i det nordiske markedet var betraktelig høyere i første kvartal sammenlignet med samme periode i 2007. Gjennomsnittlig systempris steg fra 21,8 øre/kWh til 30,3 øre/kWh, en økning på 39 %, og den totale produksjonen for konsernet var 15,2 TWh som er 3,4 TWh (29 %) mer enn i første kvartal i 2007.

Brutto omsetning var 7164 millioner kroner, en økning på 2213 millioner kroner (45 %) fra første kvartal i 2007. Forbedringen skyldes hovedsakelig økte inntekter fra netto fysisk spotsalg som en følge av høyere produksjon og kraftpriser. Netto driftsinntekter korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter økte med 1506 millioner kroner (37 %).

Driftskostnadene utgjorde 1738 millioner kroner i perioden, en økning på 289 millioner kroner fra året før. Økningen er i hovedsak knyttet gasskraftvirksomhet i Norge og Tyskland.

Driftsresultatet var 5238 millioner kroner (2605 millioner kroner), en forbedring på 101 %. Justert for urealiserte verdiendringer og engangsposter var forbedringen 46 %.

Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte til 1164 millioner kroner (1029 millioner kroner). Justert for urealiserte verdiendringer og engangsposter var det en forbedring på 37 millioner kroner, som knytter seg til E.ON Sverige.

Netto finansposter utgjorde -671 millioner kroner (-100 millioner kroner). En vesentlig del av økningen skyldes en negativ effekt i urealiserte verdiendringer i konsernets rente- og valutaavtaler på til sammen 387 millioner kroner. Finanskostnadene påvirkes for øvrig av høyere markedsrenter og høyere gjeld.

Skattekostnaden økte med 999 millioner kroner, noe som skyldes høyere skattbart resultat og en økt grunnrenteskatt.

Viktige hendelser i kvartalet og utsikter fremover

I 1. kvartal ble det jobbet videre med intensjonsavtalen med E.ON AG, som innebærer at E.ON AG overtar Statkrafts aksjer i E.ON Sverige i bytte mot aktiva samt aksjer i E.ON AG. En endelig avtale forventes å bli undertegnet i løpet av 1. halvår 2008.

I mars vedtok Statkraft å bygge ut vindparken Blaengwen i Wales. Vindparken eies 50/50 sammen med det amerikanske selskapet Catamount og vil ha en installert effekt på 23 MW.

Statkraft har inngått en avtale med regjeringen i Republika Srpska, som er en del av Bosnia-Hercegovina, som i første omgang omfatter planlegging for utvikling og utbygging av vannkraft.

I mars inngikk Statkraft en samarbeidsavtale med NorWind om offshore vindkraft, hvor NorWind vil gjennomføre en konseptstudie for et stort, bunnfast offshore vindkraftanlegg.

Høye inngangsmagasin ved årsskiftet og relativt store snømagasiner gjør at ressurssituasjonen nå er robust. Systemprisen har vært betydelig høyere i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, og terminprisene indikerer også et høyere prisnivå for resten av året enn hva tilfellet var i 2007. Sammen med den økte produksjonskapasiteten fra gasskraftverkene, gir dette grunnlag for en relativt høy kraftproduksjon i 2008 og økte inntekter fra det løpende kraftsalget. Det hefter imidlertid usikkerhet ved den videre utviklingen i kraftprisene, blant annet vil langvarig redusert utvekslingskapasitet som følge av reparasjoner i tilknytning til overføringskabler til Sverige og Danmark påvirke prisene, spesielt i Sør-Norge.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2250 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.