Statkraft - andre kvartal 2008 - Sterk vekst og god drift

14.08.2008 08.00 | pressemelding

Statkrafts halvårsresultat ble 3218 millioner kroner etter skatt (3056 millioner kroner) , og underliggende halvårsresultat etter skatt ble 4513 millioner kroner (3310 millioner kroner). Resultatet for andre kvartal er preget av urealiserte verdiendringer og endte på -585 millioner kroner etter skatt (450 millioner kroner). Underliggende resultat er imidlertid sterkt, og ble 1570 millioner kroner etter skatt (726 millioner kroner). Resultatene er preget av høyere priser og produksjon sammenlignet med tilsvarende periode i 2007.

- Statkraft fikk et godt resultat i første halvår. Dette skyldes høyere kraftpriser, økt produksjon, gode resultater fra sikringsaktivitetene, samt god drift og energidisponering, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.
Selskapet har gjennom avtalen med E.ON AG tatt et nytt skritt ut i Europa, og vil med dette styrke sin posisjon som en ledende aktør innen miljøvennlig energi, uttaler Mikkelsen.

Halvårsresultat

Brutto omsetning var 11 945 millioner kroner, en økning på 4087 millioner kroner (52 %) fra første halvår i 2007. Forbedringen skyldes hovedsakelig økte inntekter fra netto fysisk spotsalg som en følge av høyere produksjon og kraftpriser. Netto driftsinntekter korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter økte med 2863 millioner kroner (45 %).

Kraftprisen i det nordiske markedet var betraktelig høyere i første halvår sammenlignet med samme periode i 2007. Gjennomsnittlig systempris steg fra 24,6 EUR/MWh til 36,4 EUR/MWh, en økning på 48 %, og den totale produksjonen for konsernet var 27,5 TWh som er 6,4 TWh (30 %) mer enn i første halvår i 2007. Prisene var påvirket av kabelbrudd mot utlandet, og det var store prisvariasjoner innad i Norge.

Driftskostnadene utgjorde 3374 millioner kroner i perioden, en økning på 506 millioner kroner fra året før. Økningen er i hovedsak knyttet til gasskraftverkene og annen ny virksomhet.

Driftsresultatet var 5666 millioner kroner (3230 millioner kroner), en forbedring på 75 %. Justert for urealiserte verdiendringer og engangsposter var forbedringen 67 %.

Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper var 738 millioner kroner (1456 millioner kroner). Justert for urealiserte verdiendringer og engangsposter var resultatandelene 1791 millioner kroner (1564 millioner kroner). Forbedringen knytter seg primært til E.ON Sverige.

Netto finansposter utgjorde -1071 millioner kroner (-497 millioner kroner). En vesentlig del av økningen skyldes urealiserte verdiendringer i konsernets rente- og valutaavtaler. Finanskostnadene påvirkes for øvrig av høyere markedsrenter og høyere gjeld.

Skattekostnaden økte med 983 millioner kroner, noe som skyldes høyere skattbart resultat og en økt grunnrenteskatt.

(Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2007.
Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter i konsernet og tilknyttede selskaper.)

Viktige hendelser i kvartalet og utsikter fremover

24. juli undertegnet Statkraft en avtale med E.ON AG, som innebærer at E.ON AG overtar Statkrafts aksjer i E.ON Sverige i bytte mot aktiva samt aksjer i E.ON AG. Transaksjonen ventes gjennomført ved utgangen av 2008.

I mars vedtok Statkraft å bygge ut vindparken Blaengwen i Wales. Vindparken eies 50/50 sammen med det amerikanske selskapet Catamount, og vil ha en installert effekt på 23 MW. I juni fikk Statkraft sammen med en av sine partnere i UK tillatelse til å bygge vindparken Carraig Gheal på Skottlands vestkyst. Parken vil få en installert effekt på inntil 60 MW.

I mars inngikk Statkraft en samarbeidsavtale med NorWind innen offshore vindkraft for å gjennomføre en konseptstudie for et stort, bunnfast offshore vindkraftanlegg. I juni investerte Statkraft i Arise Windpower AB (11,8 % eierandel), som utvikler landbaserte vindkraftsprosjekter i Sør-Sverige, samt WindSea AS (49 % eierandel), som utvikler et konsept for offshore vindkraft basert på en flytende konstruksjon.

Høye inngangsmagasin ved årsskiftet og mer nedbør enn normalt gjør at ressurssituasjonen nå er robust. Systemprisen har vært betydelig høyere i 1. halvår sammenlignet med samme periode i fjor, og terminprisene indikerer også et høyere prisnivå for resten av året enn hva tilfellet var i 2007. Sammen med den økte produksjonskapasiteten fra gasskraftverkene, gir dette grunnlag for en relativt høy kraftproduksjon i 2008 og økte inntekter fra det løpende kraftsalget. Det hefter imidlertid usikkerhet ved den videre utviklingen i kraftprisene og ressurssituasjonen.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2300 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.