Fjerde kvartal 2007 og foreløpig årsresultat 2007: Sterkt resultat til tross for lavere priser

14.02.2008 08.00 | pressemelding

2007 var preget av store nedbørsmengder og lave kraftpriser. Til tross for dette oppnådde Statkraft et resultat på 6632 millioner kroner etter skatt (7735 millioner kroner). Korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter hadde konsernet et resultat på 7030 millioner kroner etter skatt (6945 millioner kroner). Statkraft har i løpet av 2007 ferdigstilt utbyggingen av tre gasskraftverk og anlegg innenfor vannkraft og fjernvarme. I oktober undertegnet selskapet en intensjonsavtale med E.ON AG om salg av aksjer i E.ON Sverige i bytte mot aktiva og aksjer i E.ON AG. Avtalen vil gjøre Statkraft til Europas største produsent av fornybar energi.

- Kraftprisene tatt i betraktning, er resultatet for 2007 meget sterkt. Dette skyldes god energidisponering og sikringshandel, effektiv drift samt økt bidrag fra tilknyttede selskaper, uttaler konsernsjef Bård Mikkelsen.

- Statkraft har hatt en meget positiv utvikling i 2007. Selskapets ansatte har lagt ned en betydelig innsats gjennom året og bidratt til at vi nå er godt posisjonert for videre vekst i Norge og utlandet. Gjennomføring av avtalen med E.ON vil ytterligere styrke dette fundamentet, sier Mikkelsen.

Årets resultater

Kraftprisen i det nordiske markedet var betraktelig lavere i 2007 sammenlignet med 2006. Gjennomsnittlig spotpris sank fra 39,1 øre/kWh i 2006 til 22,4 øre/kWh i 2007, en reduksjon på 43 % som en følge av store mengder tilsig og nedbør. Den totale produksjonen for konsernet ble 44,9 TWh som var 0,7 TWh mindre enn i 2006.

Fjerde kvartal 2007 viser et resultat etter skatt på 2529 millioner kroner. Korrigert for urealiserte verdiendringer og engangseffekter var resultat etter skatt på 3038 millioner kroner, noe som er en økning på 1200 millioner kroner sammenlignet med året før. Økningen skyldes primært høy produksjon sammenlignet med fjerde kvartal 2006.

For året ble brutto omsetning 17 619 millioner kroner, en økning på 1419 millioner kroner (9 %) fra 2006. Forbedringen skyldes hovedsakelig konsolideringen av Fjordkraft og meget gode resultater fra dynamisk sikring. Netto driftsinntekter korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter viser en nedgang på 970 millioner kroner fra 2006 til 2007, blant annet som følge av reduksjon i priser og produksjon.

Driftskostnadene utgjorde 6019 millioner kroner i 2007, en økning på 921 millioner kroner fra 2006. Økningen er i hovedsak knyttet til konsolideringen av Fjordkraft, ny virksomhet samt økt bemanning i eksisterende virksomhet.

Driftsresultatet for 2007 var 7242 millioner kroner (11 847 millioner kroner). Justert for urealiserte verdiendringer og engangsposter var dette en nedgang på 20 %.

Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte til 2613 millioner kroner (2009 millioner kroner). Justert for urealiserte verdiendringer og engangsposter er økningen i bidraget fra tilknyttede selskaper på 840 millioner kroner, først og fremst fra E.ON Sverige og de norske selskapene Agder Energi og BKK.

Netto finansposter utgjorde -1089 millioner kroner i 2007, som er en reduksjon på 1185 millioner kroner fra året før. Reduksjonen skyldes blant annet en positiv effekt i urealiserte verdiendringer i konsernets rente- og valutaavtaler på til sammen 1358 millioner kroner. Finanskostnadene påvirkes for øvrig av høyere markedsrenter og høyere gjeld. Skattekostnaden har gått ned med 1713 millioner kroner sammenlignet med 2006, noe som skyldes lavere skattbart resultat og en regnskapsmessig engangseffekt knyttet til utsatt skattefordel som følge av regelendringer i grunnrenteskatten. Endringene i kraftverkbeskatningen vil for øvrig medføre en skatteskjerpelse og økt betalbar skatt.

Viktige hendelser og utsikter fremover

Statkraft har i 2007 vokst kraftig. Selskapet har ferdigstilt utbyggingen av tre gasskraftverk, samt satt i drift flere vannkraftverk og ett fjernvarmeanlegg. Til sammen utgjør dette en samlet årlig økning i produksjonsevnen på om lag 7 TWh. Intensjonsavtalen med E.ON AG om salg av aksjer i E.ON Sverige i bytte mot aktiva og aksjer i E.ON AG vil tilføre konsernet ytterligere cirka 7 TWh i produksjonskapasitet. Til sammen medfører dette at Statkrafts produksjonsevne øker med 33 %. I tillegg kommer avtalen som ble inngått med SCA i 2007 om felles satsing på muligheter for å utvikle vann- og vindkraft i Sverige, samt investeringene i SN Power i kraftverk på Filippinene, Chile og Peru. Statkraft er med sin strategi godt posisjonert for videre vekst og utvikling både i Norge og internasjonalt.

Høyt tilsig i 2007 og relativt store snømagasiner gjør at ressurssituasjonen nå er robust. Terminprisene indikerer også et høyere prisnivå i 2008 enn hva tilfellet var i 2007. Sammen med den økte produksjonskapasiteten gir dette grunnlag for en relativt høy kraftproduksjon i 2008 og økte inntekter fra det løpende kraftsalget. Det hefter imidlertid usikkerhet ved den videre utviklingen i kraftprisene.

Konsernet har et sterkt fokus på innovasjon og utvikling av nye teknologier for kraftproduksjon. Arbeidet med utvikling av nye lønnsomme investeringer innen vann, vind og gasskraft i det norske og europeiske markedet vil bli videreført. Statkraft har videre besluttet å bygge verdens første prototyp på et saltkraftverk. Anlegget i Hurum er et viktig skritt på vei mot et kommersielt anlegg. Statkraft har sammen med NTNU i løpet av 2007 inngått et omfattende samarbeid om forskning på havenergi, og målet er å bli Europas ledende kompetanse- og utdanningsnettverk på dette området. I tillegg har selskapet inngått flere avtaler som innebærer mulig utvikling av solkraft i Italia og Spania.

EUs energi- og klimapolitikk frem mot 2020 forventes å forbedre grunnlaget for vekst for Statkraft innen fornybar energi og fleksibel kraftproduksjon. Dette omfatter et strengere regime for CO2, høyere mål om utbygging av fornybar energi og et mer integrert europeisk energimarked. Bred politisk enighet om klimamål i Norge fremover, som også omfatter å gjenoppta forhandlingene om et norsk-svensk sertifikatmarked, forventes - sammen med virkningene av EUs direktiver - å styrke grunnlaget for utbygging av fornybar energi også i Norge. Statkraft er med sin satsing innen vann-, vind- og gasskraft godt rustet til å ta del i denne utviklingen.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2250 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Last ned rapporten 1,1MB .PDF
Last ned presentasjonen 0,2MB .PDF