Statkrafts strategi er ren energi

13.01.2007 16.36 | pressemelding

Statkraftkonsernets overordnede strategi for hvordan selskapene Trondheim Energi, Skagerak Energi, Fjordkraft og Statkraft skal møte fremtiden, handler om ren energi og god forretningsdrift.

– Vi skal skape verdier for våre eiere ved å stimulere en konsernkultur som preges av en gjennomgående kommersiell nerve. Produktet vårt - ren energi - og kompetansen vår gjør oss i stand til å realisere visjonen om å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi, sier konserndirektør Stein Dale.

– Sentralt for vår strategi er arbeidet med å videreutvikle fortrinn innen miljøvennlig og regulerbar kraftproduksjon. Vi skal være med i utviklingen av fremtidige energiteknologier. Vi skal skape verdier i hele verdikjeden, og vår internasjonale satsing på kraftproduksjon og energihandel vil holde frem, forteller konserndirektør Stein Dale.

Kundefokus

Dokumentet som rommer veivalgene for konsernet heter «Strategisk plattform».

– Dokumentet gir en samlet fremstilling av vår strategi. Den gjør rede for overordnede mål og visjoner, og den speiler disse i konkrete målsetninger og retningslinjer i de ulike forretnings- og stabsområdene, forteller Dale.

Nytt i forhold til Statkrafts tidligere strategiske plattformer, er at vi har etablert en aktiv konsernstrategi i Norge for å utvikle verdier innen nett, kraftsalg og fjernvarme. Dette kommer av at selskapet Statkraft alene har vært et produksjons- og handelsselskap med fokus på kraftbørser og større kontrakter. De andre konsernselskapene, Trondheim Energi, Skagerak Energi og Fjordkraft, har derimot en betydelig erfaring og kompetanse innen nettvirksomhet og sluttbruker. Det ønsker vi å integrere sterkere i konsernet. I fremtiden vil konkurransen innen dette feltet bli hardere og vi må posisjonere oss for å bli best, forteller Dale.

Internasjonal aktør

Statkrafts internasjonale ambisjoner står sentralt i konsernets strategiplattform. I dag har Statkraft allerede en rekke ansatte ved ulike kontor og avdelinger i Europa, og en betydelig satsning både innen produksjon og energihandel.

– Vårt produkt er ren energi, og vi er mer aktuelle enn noensinne med tanke på den klimapolitiske agendaen. Vi vil gripe mulighetene i et marked som etterspør miljøvennlig energi. Våre investeringer og aktiviteter utenfor Norge er med å utvikle og styrke konsernets posisjoner i så måte. Internasjonalt kommer vi til å satse på tre måter:

  • Vi ønsker å styrke og utvikle handelsdivisjonene
  • Vi undersøker investeringsobjekter innen kraftproduksjon
  • Vi ønsker å bygge ut ny produksjon

I tillegg har vivirksomhet utenfor Europa i Chile, Peru, India, Nepal, Laos og Filippinenegjennom eierskap i selskapet SN Power, sier Dale.