Statkraft - fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2006

15.02.2007 08.00 | pressemelding

2006 ble et meget godt år. Resultatforbedring som følge av høye kraftpriser og god drift.

Resultatet i fjerde kvartal ble 1 710 mkr etter skatt (2 085 mkr)

Foreløpig årsresultat for 2006 ble 6 285 mkr etter skatt (5 620 mkr)

Utbytte til staten 5 857 mkr (4 793 mkr)

(Oslo, 15. februar 2007) 2006 ble et meget godt år for Statkraft med en omsetningsøkning på 8 prosent. Resultatet før skatt økte til 9 826 mkr (8 449 mkr), mens resultatet etter skatt endte på 6 285 mkr (5 620 mkr). Forbedringen etter skatt var på 12 prosent.

Fjerde kvartal isolert viser et resultat før skatt på 2 446 mkr, som er en nedgang på 659 mkr. 381 mkr forklares av positive engangseffekter i 2005, og korrigert for dette var nedgangen i resultatet før skatt 278 mkr (-10 %). Nedgangen i den underliggende driften skyldes i hovedsak lavere produsert volum og svakere resultater fra tilknyttede selskaper.

- God energidisponering og drift samt høye kraftpriser la grunnlaget for den markante resultatforbedringen fra 2005 - et år som i seg selv var meget godt. Vi er svært fornøyd med den gode innsatsen som er lagt ned på alle nivåer i organisasjonen, uttaler konsernsjef Bård Mikkelsen. - I en tid der klimaendringene bekymrer, er det viktig å fastslå at vår kraftproduksjon ikke er problemet, men heller en del av løsningen. Vi har en vannkraftsituasjon hele verden misunner oss. Statkrafts visjon er å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi, og vi tar mål av oss til å bli en av de mest sentrale aktørene på dette området i det nordiske og europeiske energimarkedet. Solide resultater og god drift er et godt utgangspunkt for denne satsingen.

Markedsforhold og resultater

Konsernet hadde en brutto omsetning på 4 145 mkr i fjerde kvartal, 1 238 mkr mindre enn i tilsvarende periode i fjor (-23 %). For året under ett var omsetningen 16 225 millioner kroner. Dette var 1 204 mkr høyere enn i 2005 (+8 %). Det ble produsert 45,7 TWh i 2006, noe som er en nedgang på 2,8 TWh fra året før (-6 %). Gjennomsnittlig spotpris økte med 15,6 øre/kWh til 39,1 øre/kWh for året sett under ett (+66 %). I sum førte dette til at inntektene fra netto fysisk spotsalg økte med 2 561 mkr sammenlignet med 2005. Som en motpost til dette falt inntektene fra sikringsaktivitetene med 1 370 mkr.

Driftskostnadene ble 5 304 mkr i 2006, en nedgang på 595 mkr (-10 %) fra 2005. Nedgangen skyldes i hovedsak engangsposter i 2005 knyttet til dokumentavgift i forbindelse med omorganiseringen av Statkraft og nedskrivning av vindparker på henholdsvis 278 og 361 millioner kroner.

Konsernets driftsresultat økte med 19 % til 9 952 mkr i 2006 (8 375 mkr).

Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte til 1 689 mkr (1 577 mkr). De norske regionale selskapene bidro med en forbedring på 192 millioner kroner, mens E.ON Sverige anslås å gi en nedgang. For E.ON Sverige trekker lav vannkraftproduksjon og stans i kjernekraftproduksjonen ned. Statkrafts resultatandel fra E.ON Sverige er basert på estimat for siste kvartal.

Lavere rentebærende gjeld og noe lavere løpende rentesats på låneporteføljen reduserte netto finanskostnader, men dette ble motvirket av urealisert agiotap på valutasikring. Årets netto finanskostnader ble også høyere enn i 2005, som følge av at det i 2005 ble resultatført en gevinst ved salg av Hedmark Energi Holding AS. Totalt for året ble netto finanskostnader 1 816 mkr (1 504 mkr).

Sammenlignet med tredje kvartal sank spotprisen i årets siste kvartal med 24 prosent. Dette skyldes i hovedsak at det falt mer nedbør enn normalt, samt lavt forbruk som en følge av høyere temperaturer enn normalt.

Kraftforbruket i Norden økte med 0,1 % i forhold til fjoråret og ble 390,5 TWh. Den nordiske kraftproduksjonen i perioden ble 379,1 TWh, en nedgang på 3,0 %. Det ble netto importert 11,4 TWh til det nordiske markedet, og 0,8 TWh til Norge.

Helse og sikkerhet

Fraværsskadeindikatoren H1 (skader med fravær pr. million arbeidstimer) for 2006 ble 6,3, en svak nedgang fra 6,6 i 2005. Både totalt antall skader (H2) og fraværsdager i forbindelse med skader (F) ble redusert fra 2005 til 2006. Statkraft har satt et klart mål om null skader i forbindelse med konsernets virksomhet. Sikkerhetskulturen skal videreutvikles ved tydelig lederskap, ansvarlig engasjement og mål om kontinuerlig forbedring. Som en følge av dette ble det ansatt en HMS-direktør for konsernet i 2006.

Viktige hendelser i fjerde kvartal

I statsbudsjettet for 2007 er det fastsatt et utbytte til staten for 2006 på 98 % av konsernresultatet for Statkraft SF etter skatt og minoritetsandeler. Dette tilsvarer 5 857 mkr.

I løpet av fjerde kvartal ble det klart at Svartisen kraftverk kommer til å være ute av drift frem til midten av mars 2007 som følge av skade på aggregat. Det er besluttet å investere i et ekstra aggregat planlagt til 250 MW i kraftverket som i dag har en installert kapasitet på 350 MW, og en middelårsproduksjon på 2,2 TWh.

Trondheim Energiverk fullførte byggingen av en fjernvarmeledning fra Heimdal varmesentral til Midtbyen i Trondheim.

I oktober 2006 ble Kjøllefjord vindpark åpnet.

Kontantstrøm og kapitalforhold i 2006

Virksomheten tilførte en kontantstrøm på 6,6 mrd kr. Netto investeringer beløp seg til 4,4 mrd kr, hvorav 2,2 mrd kr til gasskraftprosjektene i Tyskland og på Kårstø. Konsernet foretok netto opptak av ny gjeld med 1,2 mrd kr og betalte utbytte og konsernbidrag til eier med 4,8 mrd kr. 1,2 mrd kr ble utbetalt til minoritetseiere i datterselskapet Skagerak Energi i forbindelse med kapitalnedsettelse og utbytte. Likviditetsbeholdningen ved utgangen av året ble 1,8 mrd kr, en nedgang på 2,6 mrd kr fra inngangen til året.

Utsiktene fremover

Styret har gjennom siste halvdel av 2006 bearbeidet Statkrafts strategiske plattform. Visjonen om å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi ligger fast. For perioden 2007-2009 videreføres og tydeliggjøres de strategiske føringene mot tre hovedområder; økt verdiskaping gjennom god drift innen kraftproduksjon og energihandel, investering i teknologiutvikling og miljøvennlig og lønnsom kraftproduksjon samt utvikling av konsernets posisjoner innenfor nettvirksomhet, kraftsalg og fjernvarme.

I begynnelsen av desember la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 13 (2006-2007), Eierskapsmeldingen. Styret er i hovedsak tilfreds med de forretningsmessige føringene som gis i meldingen. Regjeringen legger til grunn at Statkraft skal være ledende i Europa innen miljøvennlig energi og at selskapet fortsatt kan delta i industriell utvikling i Norge og Europa. Meldingen gir derved full støtte til videreføring av Statkrafts strategi. Styret understreker at et fortsatt høyt utbytte kan gjøre kapitaltilførsel nødvendig for at selskapet skal kunne realisere mulighetene for videre vekst og investeringer.

Til tross for at 2006 var et markeds- og driftsmessig utfordrende år oppnådde Statkraft gode resultater. Forbedringen i forhold til 2005 skyldes en kombinasjon av god drift og energidisponering og høye priser på kraft. I sin utgangsforventning for 2007 legger styret til grunn en mer normal markedssituasjon enn i 2006 og at de høye prisene og produksjonsnivåene ikke kan opprettholdes. Det ventes derfor at kraftsalgsinntektene vil gå noe ned og at konsernets samlede økonomiske resultat fra den underliggende driften vil bli noe svakere enn i 2006.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til nær 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2006 en omsetning på vel 16 milliarder kroner og en totalbalanse på over 96 milliarder kroner. Våre vel 2 000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia, Bulgaria og Serbia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.