Statkraft – 2. kvartal 2007

16.08.2007 08.00 | pressemelding

Svakere andre kvartal, men tilfredsstillende halvårsresultat

Konsernets resultat i 2. kvartal ble henholdsvis 655 mkr (2540 mkr) og 451 mkr (1705 mkr) før og etter skatt. I 1. halvår ble resultatet 4188 mkr før skatt (4822 mkr) og 3056 mkr etter skatt (3199 mkr). Dette representerer en nedgang på henholdsvis 13 % og 4 % i forhold til 1. halvår i 2006. Justert for urealiserte verdiendringer er nedgangen i resultat før skatt i overkant av 30 %.

  • Resultatet i andre kvartal ble 451 mkr etter skatt (1705 mkr)
  • Resultatet i første halvår ble 3056 mkr etter skatt (3199 mkr)
  • Lavere salgsinntekter som følge av prisfall og lavere produksjon
  • Gode resultater fra handelsaktiviteter

- Til tross for et kraftig fall i spotprisen og lavere produksjon oppnår konsernet et tilfredsstillende halvårsresultat. Dette skyldes i første rekke god finansiell handel på kraftbørsene i Norden og Europa og god drift, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Markedsforhold og resultater

Brutto driftsinntekter i 2. kvartal ble 2906 mkr, som tilsvarer en nedgang på 18 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. I 1. halvår falt inntektene med 11 % til 7858 mkr. Produksjonen gikk ned med 28 % til 19,2 TWh sammenlignet med 1. halvår 2006, mens gjennomsnittlig spotpris falt med 15,6 øre/kWh til 20 øre/kWh (-44 %).

Driftskostnadene utgjorde 2868 mkr i 1. halvår, en økning på 442 mkr. Lønnskostnadene økte med 135 mkr til 721 mkr, som følge av konsolideringen av Fjordkraft, ny virksomhet, økt bemanning i eksisterende virksomhet og ordinær lønnsutvikling. Andre driftskostnader utgjorde 892 mkr i 1. halvår. Økningen på 211 mkr er primært knyttet til konsolideringen av Fjordkraft, ny virksomhet, prosjektutvikling og økte leverandørkostnader.

Konsernets driftsresultat ble 3230 mkr (4790 mkr). Justert for urealiserte verdiendringer er nedgangen henholdsvis 58 % i kvartalet og 38 % hittil i år.

Resultatandelene fra tilknyttede selskaper var 1456 mkr i 1. halvår. Dette representerer en økning på 611 mkr sammenlignet med samme periode i 2006. Resultatandeler fra de regionale norske selskapene, i hovedsak Agder Energi og BKK, er estimert til 433 mkr, en forbedring på 256 mkr. E.ON Sverige bidrar med 953 mkr i 1. halvår, en forbedring på 225 mkr. Øvrig forbedring er knyttet til urealiserte verdiendringer på langsiktige kraftsalgsavtaler i Tyskland (Herdecke). Urealiserte verdiendringer i 1. halvår 2007 utgjør 201 mkr (-321 mkr).

Netto finanskostnader utgjorde 497 mkr i 1. halvår, som er en reduksjon på 316 mkr fra 1. halvår i 2006. Reduksjonen skyldes i hovedsak en forbedring i urealiserte verdiendringer i konsernets rente- og valutaavtaler på til sammen 374 mkr. Endring i urealisert verdi av opsjonen på salg av aksjer i E.ON Sverige bidrar også til lavere netto finanskostnader sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg påvirkes finanskostnadene av høyere markedsrenter og økt lånevolum.

(Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2006)

Spotprisen i det nordiske markedet har vært vesentlig lavere i 1. halvår 2007 enn på samme tid i fjor. Prisene i perioden har vært påvirket av en sterk hydrologisk balanse. Nedbøren har vært over normalen og forbruket lavt som følge av relativt varmt vær. Gjennomsnittlig spotpris for 1. halvår 2007 var 20,0 øre/kWh mot 35,6 øre/kWh for 1. halvår 2006 og 22,5 øre/kWh for 1. halvår 2005.

Det totale kraftforbruket i Norden var 5,8 TWh lavere i 1. halvår 2007 enn for samme periode i fjor (-2,8 %). Det totale forbruket i Norge sank med 2,4 % sammenlignet med 1. halvår 2006, noe som hovedsakelig skyldes reduksjon i det alminnelige forbruket.

I begynnelsen av juni startet testperioden av gasskraftverkene i Knapsack, Herdecke og på Kårstø. I juni startet også prøvekjøring av turbinen ved Pålsbu vannkraftverk.

11. mai mottok Statkraft endelig konsesjon på Kjensvatn vannkraftverk i Nordland.

Småkraft AS fattet i løpet av 2. kvartal beslutning om å bygge ytterligere fire små vannkraftverk.

Det nye avfallsforbrenningsanlegget ved Heimdal Varmesentral i Trondheim ble idriftsatt 13. mars 2007, og 5. mai startet offisiell testperiode.

I juni 2007 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Agder Energi AS og Statkraft AS om samarbeid innen vindkraft. Avtalen omfatter utvikling, utbygging og drift av vindparker i Norge og Europa for øvrig.

I april overtok SN Power (Statkrafts eierandel er 50 %), i samarbeid med det filippinske selskapet Aboitiz Equity Ventures, vannkraftverket Magat på Filippinene.

Statkraft inngikk i juni en intensjonsavtale med Norsk Solkraft om utvikling og etablering av kraftverk basert på solteknologi.

Helse og sikkerhet

Antall skader med fravær pr. million arbeidstimer for 2. kvartal var 3,1. Dette er et vesentlig bedre resultat enn tilsvarende periode i 2006 (6,9). Også totalt antall skader og fraværsdager i forbindelse med skader har gått ned sammenlignet med samme periode i 2006. Statkraft har satt et klart mål om null skader i forbindelse med konsernets virksomhet. Sikkerhetskulturen skal videreutvikles ved tydelig lederskap, ansvarlig engasjement og mål om kontinuerlig forbedring.

Kontantstrøm og kapitalforhold i 2007

Virksomheten tilførte i 1. halvår en kontantstrøm på 1,8 mrd kr mot 5,1 mrd kr i samme periode i fjor. Investeringer i 1. halvår beløp seg til 1,8 mrd kr, og fordeler seg på 0,6 mrd kr til gasskraftprosjekter i Norge og Tyskland og 0,3 mrd kr i kapitalinnskudd i SN Power, 0,1 milliarder i kapitalinnskudd i Telenor Cinclus og 0,8 milliarder kroner i investeringer i anlegg og driftsmidler.

Statkraft AS har gjennomført emisjon av tre lån under EMTN programmet i 1. halvår. Totalt utgjorde opptak av ny gjeld i 1. halvår 9 mrd kr, mens nedbetaling av gjeld utgjorde 4,6 mrd kr.
Netto likviditetsendring i løpet av halvåret var positiv med 6,7 mrd kr, og konsernets likviditetsbeholdning var 8,4 mrd kr ved utgangen av 1. halvår mot 1,8 mrd ved inngangen til året.

Fremtidsutsikter

Høyt tilsig i 1. halvår og relativt gode snømagasiner gjør at ressurssituasjonen er robust og spotprisene har vært lave. Terminprisene ligger høyere mot slutten av året. Gitt normale tilsigsforhold fremover, er produsert volum ventet å bli lavere enn i 2006. Konsernet venter derfor lavere inntekter fra løpende produksjon i 2007 sammenlignet med i fjor, men et høyere bidrag fra sikringshandelen. Samlet sett tilsier prognosene et godt årsresultat for Statkraftkonsernet også i 2007. Det hefter imidlertid betydelig usikkerhet ved prisutviklingen og dermed for inntekts- og resultatprognosene.

Konsernet har et sterkt fokus på innovasjon og utvikling av nye teknologier for kraftproduksjon, primært med vekt på havenergi, saltkraft og bioenergi. Arbeidet med utvikling av nye lønnsomme investeringer innen vann, vind og gasskraft i det norske og europeiske markedet vil bli videreført.

På utbyggingssiden er det fokus på testing og idriftsetting av Statkrafts to gasskraftverk i Tyskland, samt Naturkrafts anlegg på Kårstø. Alle tre gasskraftverkene planlegges idriftsatt høsten 2007.

Som følge av fusjonen mellom Statoil og Hydro, vil det fusjonerte selskapet bli medeier i, samt co-toller og gassleverandør til gasskraftverket på Kårstø. Denne nye situasjonen aktualiserer behovet for en fleksibel avsetningsmulighet for gass i markedet. Statkraft arbeider aktivt med å finne løsninger på denne problemstillingen.

Regjeringen la frem dokumentet ”Regjeringens eierpolitikk” 13. juni, og denne bekrefter føringene fra Eierskapsmeldingen som ble lagt frem i desember 2006. Begge gir støtte til Statkrafts strategi om å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi og at selskapet kan delta i industriell utvikling i Norge og Europa. Både i EU og i Norge legges nå viktige rammebetingelser for klimapolitikken i årene fremover. Det viktigste resultatet så langt er mer ambisiøse mål om utslippsreduksjoner av klimagasser. Utformingen av mål og virkemidler i klimapolitikken vil være viktig for kraftmarkedene og for valg av energibærere for nye investeringer i kraftproduksjon. Mer ambisiøse mål og en videre utvikling av det europeiske klimakvotemarkedet forventes å støtte opp under Statkrafts satsing på miljøvennlig energi i årene fremover.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 7,6 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.