Krafttak for miljøet i regulerte elver

13.04.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft skal de neste fem årene bruke 15 millioner kroner på å bedre forholdene for fisk og friluftsinteresser i flere av vassdragene hvor Statkraft er regulant. Bedre gjemmesteder for fisken, gytegroper, turstier og fiskeplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede, er noen av tiltakene i prosjektet som har fått navnet ”Elvelangs”.

- Prosjektet handler om å sette i verk tiltak i og ved regulerte vassdrag, slik at de kan få høyere bruksverdi for folk flest. Vi ønsker å vise at kraftproduksjon, miljø og friluftsinteresser kan kombineres, sier prosjektleder Rolf Jenssen i Statkraft.

Til sammen 50 tiltak

I samarbeid med grunneiere, lokale myndigheter og lokale foreninger som representerer brukerne av vassdragene, skal det legges til rette for fiske, bading og turopplevelser. Kulturminner skal restaureres og spennende stier etableres.

For at det biologiske livet i elvene skal få bedre livs- og vekstvilkår blir det for eksempel lagt ut gytegrus, bygget terskler og laget gode hjemmesteder for ungfisken. Tiltakene varierer fra store investeringer og anleggsarbeider, til små enkle prosjekter.

De beste lakseelvene

Et flertall av de beste lakseelvene i landet er regulert på en eller annen måte. Det viser at det er mulig å forene kraftproduksjon med fiske. Mange års forskning, utvikling og erfaring har gitt Statkraft kunnskaper om hvordan det kan legges enda bedre til rette for livet i og ved elvene.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Selskapet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme, bygger gasskraftverk og satser på innovasjon for å levere fremtidens energiløsninger. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 en omsetning på over 16 milliarder kroner, et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Bulgaria og Serbia. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.