Konsesjon for Selbjørn vindpark til Statkraft

19.02.2007 08.00 | pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statkraft konsesjon for Selbjørn vindpark i Austevoll kommune. Dette er Statkrafts første konsesjon i Hordaland. Vindparken vil årlig kunne produsere inntil 110 GWh, nok til å forsyne ca 5500 husstander med ren energi.

Selbjørn vindpark vil gi ny kraftproduksjon i et underskuddsområde og vil dermed styrke forsyningssikkerheten i regionen. Utbygging av Selbjørn vindpark vil bidra til at Regjeringens langsiktige målsetting om 30 TWh fornybar energi og energieffektivisering kan oppfylles.
NVE har i dag samtidig avslått Statkrafts konsesjonssøknad for Langevåg vindpark i Bømlo kommune, og har tildelt konsesjoner til ytterligere fire prosjekter i Sunnhordland.

Miljøvennlig prosjekt

Selbjørn vindpark er planlagt på Selbjørn i Austevoll kommune i Hordaland. Her er det gunstige vindforhold. I utforming og plassering av vindparken er det lagt stor vekt på miljøhensyn.
Vindparken vil få en installert effekt på inntil 40 MW og vil kunne produsere 110 GWh ren og fornybar elektrisitet. Produksjonen vil kunne dekke et normalt forbruk til ca. 5500 husstander årlig. Antall vindmøller vil være avhengig av hvilken type og størrelse som er optimal på tidspunktet for bygging.
Det er foreløpig uvisst når byggingen av Selbjørn vindpark kan starte. Det er en forutsetning for en utbygging at markedsforhold og økonomiske rammebetingelser gir tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet. Først når det foreligger en rettskraftig konsesjon, vil styret i Statkraft kunne fatte en investeringsbeslutning.

Flere vindparker

Statkraft har allerede tre store vindparker i drift på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord. Disse produserer i gjennomsnitt cirka 750 GWh årlig. Det tilsvarer elektrisitetsforbruket til  cirka 37 500 norske husstander. Dermed er Statkraft på god vei mot målet å utvikle vindkraftprosjekter med en samlet produksjonskapasitet på 2 TWh årlig innen 2010. Det vil dekke strømbehovet til cirka 100 000 husstander. Investeringene i de tre vindparkene beløper seg til vel 2,1 milliarder kroner.

Vindkraft er fornybar energi, og kraftproduksjonen avgir ingen forurensende utslipp verken til jord, luft eller vann.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2006 en omsetning på vel 16 milliarder kroner og en totalbalanse på over 96 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Bulgaria og Serbia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.