Statkraft - første kvartal 2006 - Solid resultat

11.05.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 11. mai 2006) Høy kraftproduksjon og gode kraftpriser i markedet ga Statkraft et solid resultat i første kvartal og betydelig bedring fra første kvartal i 2005. I tillegg gikk netto finanskostnader ned, og resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte. Kvartalsresultatet ble 4.044 mkr før skatt (2.472 mkr) og 2.868 mkr etter skatt (1.739 mkr).

  • Resultat i første kvartal på 2.868 mkr etter skatt (1.739 mkr)[1]
  • Resultatforbedringen følger av høy kraftproduksjon og høye priser
  • Økte bidrag fra tilknyttede selskaper
  • Lavere gjeld og reduserte rentekostnader

- Den nordiske produksjonen av vannkraft var i første kvartal i år høyere enn i noe tilsvarende kvartal tidligere. Kraftprisene var meget høye i kvartalet, og Statkraft holdt en høy produksjon. Dette, sammen med god ressursdisponering og drift, ga en solid inntjening i kvartalet, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Markedsforhold og resultater

Konsernets omsetning i første kvartal økte med 1.340 mkr i forhold til første kvartal i 2005 og endte på 5.253 mkr. Økningen skyldes i hovedsak at produksjonen gikk opp fra 14,3 TWh i første kvartal i fjor til 16,1 TWh i år, og at gjennomsnittlig spotpris var 71 % høyere. Inntektene fra kommersielle kontrakter gikk ned i forhold til første kvartal i fjor.

Driftskostnadene ble 1.359 mkr, en økning på 162 mkr fra 2005. En vesentlig del av økningen skyldes konsolidering av ny virksomhet, idriftsetting av nye anlegg og regulering av beregningsgrunnlag for erstatninger, konsesjonsavgifter og eiendomsskatt. Kostnadene i den underliggende driften viser en svak økning.

Konsernets driftsresultat økte med 41 % og ble 3.527 mkr (2.504 mkr).

Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte markert og ble 854 mkr (436 mkr). Økningen gjelder i all hovedsak E.ON Sverige og skyldes vesentlig at resultatandelen fra selskapet i første kvartal i fjor ble belastet med engangskostnader på 359 mkr knyttet til utbedring av skader etter en orkan.

Lavere rentebærende gjeld og lavere gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen reduserte netto finanskostnader som ble 337 mkr for kvartalet (468 mkr).

I første kvartal var kraftmarkedet preget av lite nedbør, lave snømagasiner og kaldt vær i Norge og Sverige. Dette bidro til at gjennomsnittsprisen i kvartalet økte med 15,1 øre/kWh i forhold til i fjor og ble 36,4 øre/kWh. I tillegg har høye brenselspriser i termisk kraftproduksjon og høye CO2-priser vært prisdrivende.

Kraftforbruket i Norden økte med 5,0 % i forhold til første kvartal i fjor og ble 121 TWh. Den nordiske kraftproduksjonen i perioden ble 120,2 TWh, en økning på 3,7 %. Det ble netto importert 0,8 TWh til det nordiske markedet.

[1] Tall i parentes viser sammenlignbare tall for første kvartal 2005 

Viktige hendelser

Byggingen av to gasskraftverk i Tyskland og ett på Kårstø i Norge er godt i gang. Videre pågår bygging av Kjøllefjord Vindpark og enkelte små vannkraftprosjekter. Det er besluttet at TEV skal bygge nye Leirfossene kraftverk i Nidelven. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 400 mkr.

Det er etablert et datterselskap i England for vindkraftutvikling i Storbritannia og åpnet et handelskontor i Sofia i Bulgaria for å utvikle handelsmuligheter i Sørøst-Europa. Det er inngått en intensjonsavtale med det montenegrinske selskapet Elektroprivreda Crne Gore om å gjennomføre en studie av forretningsmuligheter innenfor vannkraft i Montenegro.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Virksomheten tilførte i første kvartal en kontantstrøm på 3,8 mrd kr. Netto investeringer beløp seg til 800 mkr, hvorav 550 mkr til gasskraftprosjektene i Tyskland. Langsiktig gjeld ble netto nedbetalt med 450 mkr. Likviditetsbeholdningen ved utgangen av kvartalet ble 6,9 mrd kr, en økning på 2,5 mrd kr fra inngangen til året.

Utsiktene fremover

Ved utgangen av første kvartal var snømagasinene lavere enn normalt, og med en forholdsvis normal nedbør fremover venter konsernet at årets produksjon blir noe lavere enn i 2005. Det kraftige fallet i CO2-prisen ultimo april resulterte i fallende terminpriser, men disse kraftprisene er fortsatt på et høyt nivå. De siste årene har kommersielle kontrakter gitt store merverdier. Bidraget fra disse kontraktene forventes å bli vesentlig svakere i 2006 dersom det høye prisnivået holder seg. Samlet sett ventes kraftsalgsinntektene likevel å ligge på nivå med 2005. Det ventes heller ingen betydelige endringer i konsernets kostnader knyttet til den løpende driften. Konsernet er således godt posisjonert for fortsatt god inntjening.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 500 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på ca. 90 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.