Innsats for barn og miljøvennlig energi belønnes med 5 millioner kroner fra Statkraftfondet

03.02.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 3. februar 2006) Statkraftfondet tildeler Den Norske Turistforening, Redd Barna, KFUM-KFUK speidere, Naturvernforbundet og Blekkulfs Miljødetektiver til sammen 5 millioner kroner for å spille på lag med naturen. Det er andre gang Statkraft støtter samfunnsnyttige formål gjennom Statkraftfondet.

Fra venstre ser vi generalsekretær i Redd Barna Gro Brækken, generalsekretær i Den Norske Turistforening Kristin Krohn Devold og konserndirektør Ragnvald Nærø.

- Det er en glede å støtte den frivillige innsatsen disse organisasjonene gjør for miljømessig og sosial utvikling lokalt og globalt, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

"Statkraftfondet - på lag med naturen" er en støtte til samfunnsnyttige formål. Inntil 5 millioner kroner årlig tildeles frivillige organisasjoner, stiftelser eller lignende etter søknad eller egen vurdering av Statkrafts ledelse.

For 2006 tildeles støtten Den Norske Turistforening (DNT), Redd Barna, KFUM-KFUK speidere i Alta og Inderøy, Naturvernforbundet i Vest-Agder og Blekkulfs Miljødetektiver i Telemark. Den samlede støtten er på 5 millioner kroner i år. DNT mottar 2,5 millioner og Redd Barna får 2 millioner. De øvrige mottakerne får 125.000 kroner hver. En intern jury i Statkraft har stått for vurderingen av til sammen ca. 50 søkere og har gitt følgende begrunnelse for tildelingen:

Den Norske Turistforeningtildeles 2,5 millioner kroner. DNT gjør en god innsats i fjell og skog ved å legge til rette for at folk flest kan komme seg ut på tur i naturen. DNT fremmer glede og lokalt engasjement der de er til stede. Både gjennom turisthyttene og arrangementene bidrar DNT til å ivareta kulturelle tradisjoner der mennesket møter naturen. Statkraft vil inngå et nærmere samarbeid med DNT i den hensikt å stimulere til miljøvennlig energibruk ved utvalgte fjellhytter og i fellesskap fremme et allsidig friluftsliv - på lag med naturen.

Redd Barnatildeles 2 millioner kroner. Redd Barnas banebrytende globale initiativ for å gi utdanning til barn som er rammet av væpnede konflikter stimulerer i høy grad til bærekraftig utvikling. I samarbeid med lokalbefolkningen skal Redd Barna hjelpe de mest sårbare gruppene i konfliktområdene i Uganda og Nepal. Skoler kan gi barn en reell mulighet til å komme seg ut av tvangsarbeid, militær rekruttering og seksuelt misbruk. Statkrafts joint venture selskap, Statkraft Norfund Power Invest, har virksomhet i disse landene og ønsker å bidra til en langsiktig satsing på den oppvoksende generasjonen og sammen legge grunnlaget for fremtiden her - på lag med naturen.

KFUK-KFUM speidere i Alta og Inderøytildeles 125 000 kroner hver. KFUK-KFUM speiderne engasjerer barn og unge til å bruke naturen og til å trives utendørs. Gjennom historiske speidertradisjoner bidrar KFUK-KFUM til økt kunnskap om naturen. De ønsker å "bygge seg et rede" ute og dermed åpne døren til skog og mark for ulike brukere i all slags vær - på lag med naturen.

Naturvernforbundet i Vest-Agdertildeles 125 000 kroner. Naturvernforbundet i Vest-Agder gjør gjennom Naturvokterprosjektet en innsats for de yngste barna ved å legge til rette for konkrete og spennende aktiviteter i naturen. Ved å stimulere barnas nysgjerrighet og egeninnsats vil de lage og plassere ut fuglefrøautomater og fuglekasser - på lag med naturen.

Blekkulfs Miljødetektiver i Telemarktildeles 125 000 kroner. Blekkulfs Miljødetektiver i Telemark er en liten organisasjon som arrangerer mange tiltak som fremmer en miljøvennlig hverdag. Blekkulf griper fatt i de nære ting der barn og voksne sammen og gjennom kunnskap bidrar til bærekraftig bruk av ressurser - på lag med naturen.

Følgende formål er statuert for støtte fra Statkraftfondet:

  • gjøre natur bedre tilgjengelig for nærmiljø og ulike brukergrupper
  • stimulere økt bærekraftig bruk av våre naturområder
  • øke sikkerheten ved ferdsel i naturen
  • øke kunnskapen om naturen generelt, eller spesielle naturområder, dyre- og fugleliv eller planter
  • bidra til opprydding eller istandsetting av naturområder
  • ivareta historiske eller kulturelle tradisjoner ved bruk av natur eller naturressurser
    stimulere miljøvennlig energibruk
  • fremme elementer som sikkerhet, innovasjon, dialog og/eller annet som vi vektlegger i utøvelsen av vår virksomhet
  • fremme vårt lokale engasjement og/eller på annen måte være relevant i de regioner og land der vi har vår virksomhet