Fjerde kvartal og foreløpig årsresultat: 2005 ble et rekordår

16.02.2006 08.00 | pressemelding

Høy kraftproduksjon også i 4. kvartal ga Statkraftkonsernet en fortsatt god resultatfremgang. Inntektene fra finansiell krafthandel var betydelige, finanskostnadene ble redusert, og det ble resultatført en kompensasjon for terminering av en avtale om salg av grønne sertifikater. Kvartalsresultatet ble 3.106 mkr før skatt (1.793 mkr) og 2.085 mkr etter skatt (2.054 mkr). Samlet for 2005 ble resultatet 8.449 mkr før skatt (4.630 mkr) og 5.620 mkr etter skatt (4.415 mkr).

  • Resultatforbedring som følge av høy kraftproduksjon og reduserte finanskostnader
  • God drift og energidisponering ga merverdier
  • Resultat i fjerde kvartal på 2.085 mkr etter skatt (2.054 mkr)1
  • Foreløpig årsresultat for 2005 på 5.620 mkr etter skatt (4.415 mkr)
  • Overtatt produksjonskapasitet på 1,6 TWh i Sverige og Finland
  • Pålegg om salg av Trondheim Energiverk opphevet

- 2005 ga rekorder på flere fronter. Resultatet har aldri vært bedre, og vi satte flere produksjonsrekorder. Vi er svært fornøyd med en god innsats på alle nivåer i organisasjonen. God ressurstilgang kombinert med god drift og energidisponering la grunnlaget for den markerte resultatforbedringen, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Markedsforhold og resultater

Konsernets omsetning for året økte med 4.179 mkr og endte på 15.021 mkr. Økningen skyldes i hovedsak at produksjonen gikk opp fra 34,3 TWh i 2004 til 48,5 TWh i 2005, og at kraftprisene holdt seg på et stabilt nivå gjennom året. Inntektene fra finansiell krafthandel var også betydelige. Til tross for den høye produksjonen var vannbeholdningen i magasinene noe over det normale ved utgangen av året. Det ble inntektsført en engangskompensasjon fra nederlandske Nuon på 1.006 mkr for avvikling av avtale om salg av grønne sertifikater fra vindparkene på Smøla og Hitra for årene 2006-2020.

Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte som følge av høy kraftproduksjon i de norske selskapene, men ble trukket noe ned av at E.ON Sverige (tidligere Sydkraft) hadde store kostnader til utbedring av skader etter en orkan. I sum ble resultatbidragene 1.577 mkr (1.493 mkr).

Driftskostnadene ble 5.899 mkr, en økning på 1.085 mkr fra 2004. Av dette var 484 mkr engangsposter knyttet til dokumentavgift og nedskrivninger av anlegg. Erstatninger, konsesjonsavgifter, avskrivninger og eiendomsskatt økte med 197 mkr som følge av regulering av beregningsgrunnlag og nye anlegg, lønnskostnadene økte med 106 mkr, vesentlig knyttet til pensjoner, og andre driftskostnader øket med 298 mkr, vesentlig som følge av reversering av kostnader i regnskapet for 2004 og ny virksomhet i 2005. Kostnadene ved basisvirksomheten var stabile i forhold til 2004.

Konsernets driftsresultat økte med 56 % og ble 8.375 mkr (5.377 mkr).

Lavere rentebærende gjeld og lavere gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen reduserte finanskostnadene. Finansinntektene inkluderer salgsgevinster på 334 mkr. Samlet beløp netto finanskostnader seg til 1.504 mkr for året (2.240 mkr).

I 2005 var det mildt vær i Norden med nedbør og tilsig over det normale, som isolert sett presser kraftprisene ned. Høye brenselspriser i termisk kraftproduksjon og høye CO2-priser motvirket imidlertid denne effekten. I gjennomsnitt ble årets systempris på Nord Pool 23,5 øre/kWh, 0,7 øre/kWh lavere enn i 2004.

Kraftforbruket i Norge økte med 1,5 % fra 2004, mens forbruket i Norden gikk ned med 1,1 % til 390,0 TWh. Den nordiske kraftproduksjonen ble 391,0 TWh, en økning på 2,3 %. Kraftproduksjonen i Norge økte med 23,2 %. Det ble eksportert 0,9 TWh fra det nordiske markedet.

Viktige hendelser

Den 1. oktober overtok Statkraft 20 vannkraftverk i Sverige og 4 i Finland, med en samlet årlig middelproduksjon på 1,6 TWh, for 4,1 milliarder kroner.

Statkraft arbeidet i 2005 med å avhende Trondheim Energiverk (TEV) for å etterkomme konkurransemyndighetens pålegg om salg av selskapet. I november ble konkurransemyndighetenes vedtak opphevet. Statkraft besluttet derfor å avslutte salgsprosessen. Etter dette har Statkraft ingen utestående pålegg fra norske konkurransemyndigheter.

Byggingen av de tre gasskraftverkene som Statkraft har besluttet å delta i, er godt i gang. Dette gjelder to gasskraftverk i Tyskland og ett på Kårstø i Norge. Byggetrinn 2 ved Smøla vindpark, som ble åpnet i september, er i full drift.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Virksomheten tilførte i 2005 en kontantstrøm på 12,3 mrd kr. Det er da inkludert innbetaling av 2,2 mrd kr i forbindelse med utleie av 65 % av kraftproduksjonen ved Rana kraftverk for 15 år og 0,9 mrd kr i mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper. Netto investeringer beløp seg til 4,6 mrd kr, hvorav 2,2 mrd kr gikk til å øke produksjonskapasiteten. 4,5 mrd kr ble brukt til investeringer i eierandeler i andre selskaper, herunder kraftverkene i Sverige og Finland. Salget av aksjeposten i HEAS tilførte 2,1 mrd kr. Det er brukt 8,5 mrd kr til netto nedbetaling av gjeld. Likviditetsbeholdningen ved utgangen av året ble 4,4 mrd kr mot 5,3 mrd kr ved inngangen til året.

Utsiktene fremover

De siste årene har bidragene fra den finansielle handelen vært meget høye og godt over et normalisert nivå. Statkraft hadde ved inngangen til 2006 en samlet beholdning i vannmagasinene som var noe høyere enn normalt. Aktuelle terminpriser på den nordiske kraftbørsen indikerer at prisnivået fortsatt vil holde seg relativt høyt. Med forholdsvis normalt vanntilsig gjennom 2006 vil dette gi grunnlag for fortsatt høye inntekter fra kraftproduksjon og -salg. Styret venter heller ingen betydelige endringer i konsernets kostnader knyttet til den løpende driften. Konsernet er således godt posisjonert for fortsatt god inntjening.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en gjennomsnittlig årlig kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i E.ON Sverige.