Statkraft i første kvartal 2005: Høy kraftproduksjon gir gode resultater

11.05.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 11. mai 2005) Statkraftkonsernets resultat i første kvartal var positivt påvirket av høy kraftproduksjon. Videre var inntektene fra finansiell krafthandel betydelige og finanskostnadene ble redusert. Resultatet ble trukket noe ned av store kostnadsføringer i det tilknyttede selskapet Sydkraft som følge av skader etter orkan i Syd-Sverige. Kvartalsresultatet ble 2 472 millioner kroner før skatt (2 124 millioner kroner) og 1 739 millioner kroner etter skatt (1 493 millioner kroner).

  • Resultat i første kvartal på 1 739 millioner kroner etter skatt (1 493 millioner kroner) [1]
  • Resultatforbedring som følge av økt kraftproduksjon og reduserte finanskostnader
  • Inngått langsiktig kommersiell kontrakt om industrikraft til Fesil i Mo i Rana
  • Utstedt tilbud om innfrielse av norske obligasjonslån på 14,2 milliarder kroner

Markedsforhold og resultater

Konsernets inntekter fra kraftsalget økte med 818 millioner kroner fra første kvartal i fjor og ble 3 117 millioner kroner. Konsernet hadde en høy kraftproduksjon som mer enn oppveide et lavere prisnivå, og inntektene fra spotsalget økte vesentlig. Til tross for høy produksjon var fyllingsgraden ved utgangen av første kvartal noe høyere enn normalt. Finansiell krafthandel ble noe lavere enn i første kvartal fjor, men viser fortsatt gode resultater. Andre driftsinntekter beløp seg til 796 millioner kroner (1 014 millioner kroner). Nedgangen fra i fjor skyldes at det da ble inntektsført særskilte erstatninger. Samlet sett økte brutto omsetning med 600 millioner kroner til 3 913 millioner kroner. Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper sank med 334 millioner kroner til 436 millioner kroner, i hovedsak som følge av at Sydkraft har hatt store kostnader i kvartalet til utbedring av skader etter en orkan i Syd-Sverige i januar.

- Resultatet er det høyeste vi noen gang har hatt etter første kvartal.  Med basis i vår kompetanse på å forvalte vannressurser og styre produksjonen har vi klart å håndtere en markedssituasjon med reduserte priser på en god måte, sier konsernsjef Bård Mikkelsen

Kraftmarkedet var i starten av året preget av høy magasinfylling og mye nedbør som ga reduserte priser i forhold til i fjor. I februar og mars steg imidlertid prisene gradvis mot fjorårets nivå, og i gjennomsnitt for kvartalet var spotprisen 21,3 øre/kWh mot 24,7 øre/kWh i 2004.

Det totale kraftforbruket i Norden i første kvartal var 115,4 TWh eller 1,5 prosent høyere enn fjor. Forbruket i Norge var 2,5 prosent høyere. Den nordiske kraftproduksjonen i første kvartal økte med 5,8 prosent til 117,1 TWh fra tilsvarende periode i fjor. Kraftproduksjonen i Norge økte med 20,8 prosent. Det ble eksportert 1,7 TWh fra det nordiske markedet, og Norge alene stod for en eksport på 3,9 TWh.

Statkraftkonsernet produserte 14,1 TWh i første kvartal, og det er 4,1 TWh mer enn i første kvartal i fjor. Statkraft hadde høyere magasinbeholdning ved årets begynnelse enn normalt. Til tross for høy produksjon i kvartalet ga høyt tilsig en magasinbeholdning som også ved utløpet av kvartalet er over det normale. Fyllingsgraden i Norden var 87 prosent av normalt nivå.

Statkraft inngikk i april en langsiktig kraftkontrakt med Fesil som sikrer elektrisk kraft til Fesils smelteverk i Mo i Rana. Avtalen omfatter leveranser på 0,9 TWh per år fra 1.1.2006 til 31.12.2020. Statkraft har hittil levert kraft til Fesil for 5,5 øre/kWh under en politisk bestemt industrikontrakt. Den avtalen er nå utløpt. Den nye avtalen er et ledd i arbeidet med å erstatte tidligere kontrakter inngått til stortingsbestemte priser med kommersielle kontrakter på markedsmessige vilkår.

Driftskostnadene utgjorde 1 197 millioner kroner i første kvartal (1 128 millioner kroner). Av økningen på 69 millioner kroner gjaldt vel halvparten eiendomsskatt, avgifter og avskrivninger.

Konsernets driftsresultat ble 2 504 millioner kroner i første kvartal (2 012 millioner kroner), en bedring på nær 25 prosent fra første kvartal i fjor.

Netto finanskostnader ble redusert fra første kvartal i fjor som følge av lavere rentebærende gjeld og lavere gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen, og beløp seg til 468 millioner kroner (658 millioner kroner). Skattekostnaden økte som følge av høyere skattbare resultater til 733 millioner kroner (631 millioner kroner).

Eierandeler i andre selskaper

Statkrafts salg av en eierandel på 49 prosent i tidligere Hedmark Energiverk AS til Eidsiva energi Holding AS forventes å bli gjennomført i tredje kvartal. Salgssummen på 2,2 milliarder kroner gir en gevinst på 259 millioner kroner før og etter skatt.

Statkraft inngikk i 2004 en prinsippavtale om kjøp av vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig produksjonskapasitet på ca 1,6 TWh for ca 4 milliarder kroner. De konkrete kontrakts­forhandlingene med Sydkraft ventes fullført i første halvår med overtakelse i andre halvår.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Virksomheten tilførte i første kvartal en kontantstrøm på 4,7 milliarder kroner. Det er da inkludert innbetaling av 2,2 milliarder kroner i forbindelse med avtalen om utleie av 65 prosent av kraftproduksjonen ved Rana kraftverk for 15 år som trådte i kraft 1. januar i år. Investeringer beløp seg til 380 millioner kroner, hvorav halvparten gikk til vindkraftutbygging. Det var ingen netto endringer i opplåning, og likviditetsbeholdningen økte med 4,3 milliarder kroner til 9,6 milliarder kroner.

Størrelsen på likviditetsbeholdningen må ses i sammenheng med at Statkraft SF (eier av Statkraft AS) har gitt tilbud på innfrielse av størstedelen av utestående norske obligasjonslån på til sammen 14,2 milliarder kroner. Obligasjonseiermøter vil finne sted i andre halvdel av mai og eventuell innløsning planlegges å skje rundt månedsskiftet mai/juni. Finansiering av innløsningen vil skje ved at Statkraft AS nedbetaler lån til Statkraft SF tilsvarende det beløp som Statkraft SF innløser.

Utsiktene fremover

I forbindelse med omorganiseringen av Statkraft til aksjeselskap og overdragelse av fast eiendom fra Statkraft SF til Statkraft Energi AS påløper det dokumentavgift. Avgiften vil bli kostnadsført i takt med hjemmelsoverføringene, og mesteparten av avgiften vil påløpe i 2005. Det knytter seg usikkerhet til størrelsen på avgiften. Resterende avgift kan totalt komme opp mot 1,8 milliarder kroner, hvorav 1,5 milliarder kroner ventes i så fall å påløpe i 2005.

I 2004 var Statkrafts proforma årsresultat etter skatt 4,4 milliarder kroner. Justert for engangsposter, i hovedsak gevinster ved salg av eiendeler, var resultatet av ordinær virksomhet 3,2 milliarder kroner. I 2005 påløper netto negative engangsposter, i hovedsak dokumentavgift samt gevinst ved salg av HEAS og utbedringskostnader i Sydkraft.

Statkraft hadde en beholdning i vannmagasinene ved utgangen av første kvartal som var noe høyere enn normalt. Aktuelle terminpriser på kraft fremover indikerer et noe lavere prisnivå i 2005 enn i 2004, men konsernets vannsituasjon gir grunnlag for fortsatt høy produksjon. Med gjeldende pris- og produksjonsforventninger og tilsigs- og markedsforhold omtrent som i et normalår, ventes resultatet av selskapets samlede virksomhet å bli noe lavere enn i 2004. Resultatet fra den ordinære virksomheten (før engangsposter) ventes å bli noe bedre enn i 2004, Det knytter seg imidlertid betydelig usikkerhet til anslaget.

Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41,3 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.

[1] Tall i parentes viser sammenlignbare proforma tall for 2004

Kommentarer til regnskapsoversiktene

Konsernet Statkraft AS ble etablert 1. oktober 2004 gjennom omorganiseringen av Statkraft SF til aksjeselskap. Virkelige sammenligningstall for 2004 i regnskapstabellene omfatter perioden fra etableringen. For å gi grunnlag for reelle sammenligninger med tidligere perioder er det i konsernets resultatregnskap inntatt proforma resultater for første kvartal og hele året 2004. Proforma-tallene er beregnet under forutsetning av at omorganiseringen var gjennomført for hele perioden. I balansen er det tatt inn proforma tall per 31.03.2004, beregnet under forutsetning av at omorganiseringen ble gjennomført på dette tidspunktet.