Statkraft i fjerde kvartal 2004: God finansiell handel og store salgsgevinster

17.02.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 17. februar 2005) Statkraftkonsernets resultat i fjerde kvartal var positivt påvirket av store salgsgevinster. Foreløpig årsresultat justert for engangsposter ble 4 039 millioner kroner før skatt (4 754 millioner kroner) og3 354 millioner kroner etter skatt. Fremgangen i resultat etter skatt har i hovedsak sammenheng med tilbakeføring av tidligere års skatteavsetninger.

  • Resultat i fjerde kvartal på 2 242 millioner kr etter skatt
  • Salgsgevinster på 1,3 milliarder kroner etter skatt er inntektsført i fjerde kvartal
  • Foreløpig årsresultat på 4 600 millioner kroner etter skatt (2 867millioner kroner)[1]
  • Samlet kapitalfrigjøring på 8,7 milliarder kroner.

Markedsforhold og resultater

Konsernets inntekter fra kraftsalget for året under ett falt med 2 037 millioner kroner til 7 287 millioner kroner. I fjerde kvartal var reduksjonen vel én milliard kroner. Både produsert volum og gjennomsnittspris var lavere enn i 2003. Merverdien fra den finansielle krafthandelen utgjorde i 2004 1,8 milliarder kroner. Dette har til en viss grad motvirket effekten av volum- og prisnedgang. Salgsgevinstene som ble inntektsført i fjerde kvartal 2004, ble delvis ført som andre inntekter, 1 010 millioner kroner, og delvis ført som finansinntekter, 332 millioner kroner. Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte med 415 millioner kroner til 1 529 millioner kroner.

- Statkraft har styrket sin finansielle stilling i 2004. Dette muliggjør lønnsom vekst. Den underliggende driften er god, og resultatutviklingen og avkastningen er tilfredsstillende. Vi ser resultat av vår kompetanse på produksjonsstyring og finansiell handel, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Kraftmarkedet var relativt stabilt i 2004, men prisene falt noe mot slutten av året grunnet mye nedbør og høye temperaturer. I gjennomsnitt var spotprisen 24,2 øre/kWh i 2004, mot 29,1 øre/kWh i 2003, og 20,1 øre/kWh i 2002.

Det totale kraftforbruket i Norden i 2004 var 385,4 TWh eller 2,2 prosent høyere enn foregående år. Forbruket i Norge var 5,6 prosent høyere. Den nordiske kraftproduksjonen økte i 2004 med 2,1 prosent til 374,6 TWh. Det ble importert 10,8 TWh til det nordiske markedet, og Norge alene stod for 10,7 TWh av importen.

Statkraftkonsernet produserte 34,3 TWh i 2004, og det er 4,9 TWh mindre enn i 2003. Statkraft hadde lav fyllingsgrad ved årets begynnelse og økte derfor magasinbeholdningen i løpet av 2004. Ved årets utgang var magasinfyllingen i Norden 102,5 prosent av normalt nivå.

Driftskostnadene utgjorde 4 663 millioner kroner i 2004 (4 929 millioner kroner). I begge år inneholder driftskostnadene poster av engangskarakter. I 2004 er driften belastet med 155 millioner kroner i dokumentavgift til staten knyttet til omorganiseringen til aksjeselskap. Driftskostnadene er om lag uendret fra 2003 til 2004 når det justeres for engangsposter.

Når salgsgevinster og dokumentavgift holdes utenom, ble konsernets driftsresultat 990 millioner kroner i fjerde kvartal og 5 117 millioner kroner for året 2004 (6 264millioner kroner).

Skatter er kostnadsført med 626 millioner kroner i 2004 (1 887 millioner). Det er foretatt tilbakeføringer av utsatte skatteposisjoner i 2004, totalt ca. 700 millioner kroner. Deler av tilbakeføringene er et resultat av at Stortinget i 2004 vedtok skattefritak på salgsgevinster. Ved å justere for engangsposter i resultatet og de særskilte tilbakeføringene av skatteavsetninger, var resultatet etter skatt i 2004 2 656 millioner kroner.

Avkastning

Avkastningstallene fra den ordinære virksomheten i 2004 viser en viss nedgang fra 2003 før skatt, og en viss bedring etter skatt. Nivået er tilfredsstillende hensyn tatt til redusert prisnivå og lavere årsproduksjon, samt den betydelige porteføljen av industrikontrakter med stortingsbestemte priser og kraftskattenivået i Norge.

Salgsgevinster og kapitalfrigjøring

Total kapitalfrigjøring er 8,7 milliarder kroner fordelt på salg av aksjer og anleggsmidler for

6 milliarder kroner, salg av rettigheter (Rana-avtalen) for 2,2 milliarder kroner og innløsning av lån på 0,5 milliarder kroner. Det er foretatt oppgjør i 2004 som i sum beløper seg til 4,3 milliarder kroner, mens resten av kontantstrømmen på 4,4 milliarder kroner kommer i løpet av første halvår i 2005.

Salgene gir en regnskapsmessig gevinst på 1,6 milliarder kroner før og etter skatt. Av dette er 1 342 millioner kroner regnskapsført i 2004. Salget av aksjene i tidligere Hedmark Energiverk AS (HEAS) gjennomføres med regnskapsmessig virkning i 2005 og vil gi en gevinst på 259 millioner kroner.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Netto kontantstrøm tilført fra virksomheten var 3,9 milliarder kroner. Investeringene beløp seg til 1,8 milliarder kroner, mens salg av aktiva tilførte 4,2 milliarder kroner. Etter utbyttebetaling på 2,8 milliarder kroner og netto nedbetaling av langsiktig gjeld på 1,3 milliarder kroner, hadde konsernet en likviditetsbeholdning på 6,3 milliarder kroner ved årets utgang (3,2 milliarder kroner).

Det er avsatt 3,4 milliarder kroner i utbytte for 2004, og konsernets egenkapitalandel ved årets utgang var etter dette 40,8 prosent av totalkapitalen. Rentebærende gjeld var 38,7 milliarder kroner. Dette ga en rentebærende gjeldsgrad på 51,2 prosent (54,1 prosent).

Prinsippavtale knyttet til kjøp av vannkraftverk i Sverige og Finland

Statkraft har inngått en prinsippavtale om kjøp av vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig produksjonskapasitet på ca. 1,6 TWh for ca. 4 milliarder kroner. Arbeidet med å utarbeide den endelige avtalen pågår, og kjøpet forventes å bli gjennomført i løpet av første halvår 2005.

Utsiktene fremover

1. oktober ble Statkraft omorganisert til aksjeselskap. I forbindelse med overdragelsen av fast eiendom fra Statkraft SF til Statkraft Energi AS påløper det dokumentavgift. Avgiften vil bli kostnadsført i takt med hjemmelsoverføringene, og mesteparten av avgiften vil påløpe i 2005. Det knytter seg usikkerhet til størrelsen på avgiften, og Statkraft er i dialog med myndighetene om beregningsprinsippene. Gjenværende avgift vil kunne belaste driftsresultatet med inntil 1,8 milliarder kroner.

Statkraft gikk inn i 2005 med en beholdning i vannmagasinene som var noe høyere enn normalt. Med gjeldende prisforventninger og tilsigs- og markedsforhold omtrent som i et normalår ventes resultatet av selskapets ordinære virksomhet å bli om lag på linje med 2004. Det knytter seg imidlertid betydelig usikkerhet til anslaget.

[1] Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2003

Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.