Statkraft etablerer nye forretningsområder: Fokus på økt lønnsomhet og miljøvennlig energi

13.01.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 13. januar 2005) - Statkraft er opptatt av økt verdiskaping og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon. For å forbedre oss har vi nå organisert selskapet i tre forretningsområder, sa konsernsjef Bård Mikkelsen på Paretos energikonferanse i Oslo i dag.

Mikkelsen understreket at Statkrafts strategi om å bli ledende innen miljøvennlig energi i Europa fortsatt ligger fast. - Det er viktig å organisere konsernet slik at vi til enhver tid benytter våre ressurser best mulig i forhold til de mål vi har satt oss, sier Mikkelsen.

I forbindelse med at Statkraft SF ble omorganisert til aksjeselskap 1. oktober 2004 har det pågått et arbeid med å legge hovedstrukturen for AS-konsernets organisasjon. Dette arbeidet er nå sluttført med etableringen av tre forretningsområder: Produksjon og marked, Ny energi og Regionale selskaper.

Konsernet har som en del av arbeidet med ny organisering foretatt en gjennomgang og revisjon av strategien som konkluderer med at: Videre vekst vil skje gjennom oppkjøp og utbygging av miljøvennlig produksjonskapasitet, utvikling av vindkraft og andre typer fornybar produksjonskapasitet. Statkraft ønsker videre å utvikle de norske eierposisjonene ved å støtte lønnsom regional utvikling og ved å arbeide for å oppnå majoritetsposisjoner i de selskaper Statkraft har investert i. Den langsiktige målsettingen om å oppnå A-rating står fast.

Forretningsområdet Produksjon og marked

Forretningsområdet produserer og selger kraft for leveranse på Nord Pool, direkte til industriselskaper og andre som kjøper kraft i store volum. Forretningsområdet er blant Europas største innen trading og origination av kraft og kraftrelaterte produkter. Denne virksomheten drives både fra Oslo, Stockholm, Düsseldorf og Amsterdam.

Gjennom den nye organiseringen samler Statkraft produksjons- og markedsmiljøene under en felles ledelse. For å sikre best mulig verdiskaping må drift og vedlikehold nøye avstemmes markedsmulighetene slik disse identifiseres gjennom fundamental analyse. Ved å samle produksjons- og markedsmiljøet bedres den samlede utnyttelsen av fysiske og finansielle ressurser. Dette styrker Statkrafts forretningskonsept for oppstrømsvirksomheten.

Forretningsområdet har ambisjoner om å vokse i Norden og Europa innen regulerbar og miljøvennlig kraftproduksjon noe som vil styrke både den fysiske og finansielle krafthandelen.

Forretningsområdet Ny energi

Forretningsområdet vil utvikle og bygge ut ny, miljøvennlig kraft både i Norge og i Europa. I fremtiden vil økt behov for elektrisitet dekkes gjennom utbygging av blant annet gasskraftverk, vindparker, småkraftverk og på lengre sikt gjennom nye teknologier.  Forretningsområdet har ansvar for pågående utbygginger innen vannkraft og vindkraft i Norge. Området har videre en bredt sammensatt portefølje av utviklingsprosjekter innen vannkraft, vindkraft og gasskraft. Porteføljen inkluderer både prosjekter med tildelte konsesjoner og prosjekter i en tidligere utviklingsfase.

Økt satsing på innovasjon og FoU vil være avgjørende for å sikre at nye teknologier kan kommersialiseres i fremtiden.

Forretningsområdet Regionale selskaper

I dette forretningsområdet ligger Statkrafts eierandeler i Trondheim Energiverk (TEV), 100 prosent, Skagerak Energi, 66,6 prosent, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), 49,9 prosent og Agder Energi, 45,5 prosent. De regionale kraftselskapene har aktivitet innen både produksjon og salg av kraft, nett- og sluttbrukervirksomhet samt noe virksomhet innenfor beslektede områder. Selskapene betjener både bedrifts- og privatmarkedet.

Statkraft støtter en lønnsom regional utvikling av disse selskapene samtidig som samarbeid mellom de regionale selskapene og Statkraft kan gi effektiviseringsgevinster. Statkraft ønsker å øke sitt eierskap i de deleide selskapene enten gjennom oppkjøp, fusjoner eller gjennom bytte av aktiviteter.

Konsernledelsen i Statkraft AS vil ha følgende sammensetting:

  • Bård Mikkelsen, konsernsjef
  • Jørgen Kildahl, konserndirektør Produksjon og marked
  • Ingelise Arntsen, konserndirektør Ny energi
  • Jon Brandsar, konserndirektør Regionale selskaper
  • Ragnvald Nærø, konserndirektør Kommunikasjon, Organisasjon, IKT
  • Eli Skrøvset, konserndirektør Finans og Økonomi
  • Stein Dale, konserndirektør Strategi og Juridisk

Skrøvset og Dale tiltrer konsernledelsen når dagens konserndirektør for økonomi, finans og strategi, Christian Rynning-Tønnesen, slutter for å bli CFO i Norske Skog.

Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.